मुखपृष्ठ  |  कहानीकविता | कार्टून कार्यशालाकैशोर्यचित्र-लेख |  दृष्टिकोणनृत्यनिबन्धदेस-परदेसपरिवार | फीचर | बच्चों की दुनियाभक्ति-काल धर्मरसोईलेखकव्यक्तित्वव्यंग्यविविधा |  संस्मरण | सृजन स्वास्थ्य | साहित्य कोष |

 

 Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!

 Click & Connect : Prepaid International Calling Cards 

 
चैनल्स  

मुख पृष्ठ
कहानी
कविता
कार्यशाला
कैशोर्य
चित्र-लेख
दृष्टिकोण
नृत्य
निबन्ध
देस-परदेस
परिवार
फीचर
बच्चों की दुनिया
भक्ति-काल धर्म
रसोई
लेखक
व्यक्तित्व
व्यंग्य
विविध
संस्मरण
सृजन
स्वास्
थ्य
साहित्य कोष
 

   

 

  

 

kaya-Saalaa # 15

vaanar AaOr [Msaana 

saaoca rho hao jaanao @yaa tuma
iksa baat sao lagato hao gaumasauma
ikna lahraoM nao mana kao Gaora hO 
ivacaaraoM ka lagata basaora hO
Saayad saaoca rho hao tuma
ik AcCa huAa
hue nahIM hma [Msaana
AcCa huAa nahIM saI#aa hmanao
SahraoM maoM basanaa
saaMpaoM ka Dsanaa
nahIM saI#aI saByata
nahIM maanaa samaaja
varnaa hma vaanar nahIM rh jaato
hmaaro AnaokaoM naama hao jaato
ifr hmaoM BaI maananaa haota
Qama- AaOr prMpra ka baMQana
krnaa pD,ta pUÐjaI AaOr $p ka jatna
AcCa ikyaa tumanao Bagavaana
nahIM banaayaa hmakao [Msaana
kaSa
yao duinayaa phlao jaOsaI hao jaae
jaait AaOr Qama- kI dIvaar nahIM rhnao pae
bana jaaeM saaro Sahr
saidyaaoM phlao ko jaMgala
haoM jaaeM saaro nar
hma jaOsao hI vaanar
Alaga–Alaga naamaaoM kI
kao[- nahIM AaoZ,o caadr
saaro ek hI rMga ko haoM
saaro ek hI ZMga ko haoM
yaa if,r saaoca rho hao @yaa tuma
baOzo [na kagajaaoM ko Z,or pr
ik kalao Axar jaao pZ, pato
tao [MsaanaaoM jaOsao hI “saaxar” khlaato
AaOr baaÐQakr &ana iksaI paoTlaI maoM
&anaI banakr tuma BaI [trato Ñ

EaImatI ismata darSaotkr
Agast 15¸ 2005

toro naama

eksaa janma ifr BaI AMtr hO tuJamaoM mauJamaoM
javaaba Z^MUZ,ta h^MU Aaja hr ]sa baIto plamaoM 

hma daonaaoMhI qao vanacar ‚ jaMgalamaoM rhnaovaalao
KolakUd ‚ Kanaa–pInaa ‚ p`kRitkI raOmaoM bahnaovaalao 

SarartoMBaI KUba kI qaI ‚ baUZo, Aamako saaqa
kBaI JaUlao ‚ kBaI fla taoDo, ‚ Bar–Bar daonaaoMnao saaqa 

AnyaBaI qao vanacar AnaokaoM pr tuma jaOsaa naa kaooo[-
naT,KT, qao pr ifrBaI sabasao bauid\Qamaana qao ‚ Baa[- 

hma tao qao manamaaOjaI pr tumakao yao @yaa saUJaI
p`kRitkao pholaI maanaa AaOr bana gae KaojaI

Kaojaa jaD,tamaoM p`aNaka spMdna
Pa%qarsao ikyaa vaih\na Aavaahna
 

Aba tao tuma hmasao BaI AiQak Sai@tmaana qao
Aao p`kRitko laaDlao, ‚ hr idna tumharo nayao–nayao kIit-maana qao
 

vas~ banaae ‚ nagar banaae ‚ jaInaoko kanaUna banaae
[sa p`gaitko rahmaoM tumanao iktnaohI [nsaana banaae  

tuma p`gat [nsaanaaoMnao ifr hmaoM p`aNaI batalaayaa
hma daonaaoMko Antrkao [satrh samaJaayaa 

ifrBaI Apnao Ais%a%vako AaQaarkao tuma BaUlao nahIM qao
ApnaI saByataamaoM maa^M p`kRitkao pUjato qakto nahIM qao 

kalacak` ya^MU hI baZ,ta jaa rha qaa
p`gat – Ap`gat kI dUiryaaoMkao baZ,ta pa rha qaa 

Aba BaI hma poD ,tk hI ClaaMga lagaa pato
Par tumharI Claa^Mgako ilae AasamaaM BaI kma pD, jaato 

AasamaaM ko par jaanao ‚ Qara kao tumanao CaoD,a qaa
ApnaI p`Bauta kao manavaanao ‚ ApnaohI AaQaar sao baOr ka naata jaaoD,a qaa 

P`adUiYat krto gae pMcat<vaaoM kao ‚ tuma p`gait ko naama pr
xamaaSaIla maaM p`kRit krah ]zI tumharo hr ]sa vaar pr 

Akala–baaZ,–BaUkMp–mahamaarI krnao lagao Gaayala tumhoM
ifrBaI tuma Apnao mad ka p`dUYaNa fOlaato rho 

Aaja ifr maOM pata h^MU tuJamaoM mauJamaoM Baod
mMaOM hUM jaIivat AaOr tumhara isaf- kMkala hI hO SaoYa 

Aaja BaI maoro ilae ek pholaI banao hao tuma
&anaI qao ifrBaI Aa%maGaat ko daoYaI banao hao tuma Ñ 

Tkravasao Aigna jagaanaovaalao ‚ @ya^MU p`kRit sao Tkra baOzo Æ
Apna ohI p`gat vaMSa kao ivanaaSa kI Aigna maoM jalaa baOzo 

AMtirxa sao Qara kao jaao doKa ANau ko samaana
Apnao kd kao AaOr baZ,anao pr kr baOzo AiBamaana 

ikntu yao kOsao BaUlao ko laaOTnaa pD,ta hO ifr ]saI Qara pr ‚
AgaiNat p`kRit–rhsya kr rhoM hOM tumhara [Mtjaar AbaBaI jaha^M pr Æ 

pICo mauD,kr kBaI tao Apnao AarMBa ka smarNa krto
tao Saayad Aaja BaI mauJasao dUr sahI pr jaIvana–vardana Baaoga rho haoto 

p`kRit ka BaI inayaMta bananaoka Ba`ma palaa ijasako madmaoM
AajaBaI Aisqa banaa vah maistYk vyaqa- nakarta ivalaIna%va p`kRit maoM 

saunaao ima~ ‚ ifrsao Aaja sava-~ p`kRit ka baaolabaalaa hO
tumharo [sa AvaSaoYa kao maOMnao Aba BaivaYya ko ilae sa^MBaalaa hO 

Aao p`kRit ko laaDlao ‚ ifr sao janma paAaogao tuma
ifr sao p`kRit kI gaaod maoM KUba KolaoMgao hma AaOr tuma 

[sa baar ifrsao jaba tuma banaaAaogao ivakasa kI saMskRit
tba yahI AvaSaoYa tumhara ‚ Aanao na dogaa tumharo mana maoM ivakRit 

Aba tumharo laaOTnao ka [Mtjaar k$^Mgaa maOM
P`akRit ko ivajayaao%sava ka tuma saMga BaagaIdar banaU^Mgaa maOM

rajaoSvarI hommaaDI
Agast 15¸ 2005

lambaI khanaI
ilaTrocar – kaya-Saalaa Wara sammaainat saup`isaw laoKk saMjaIva kI caica-t kRit

kivataeM

haogaa @yaa BaivaYya tumhara saaoca rha – roNau AahUjaa³purskRt´
vaanar AaOr [Msaana –ismata darSatokr
inakla kndraAaoM sao –hirhr Jaa
&ana ka vanamaanauYa – saunaIit cand` imaEa
vaahÑ manau¸ tora kla – raoihNaI kumaar BaadanaI
haM¸ maOM Aaja,ad hUÐ – ivakoSa inaJaavana
jaga kI paoqaI – sa%yavaana\
Aaidmaanava kI inayait – mahoSa cand` iWvaodI
KaopD,I AaOr bandr – saMtaoYa baalaa naarMga
AnauBava – raolaI i~pazI
toro naama – rajaoSvarI hommaaDI

laoK

AmarIka – AvasaraoM ka doSa – Aaya- BaUYaNa
ivaSvaasa AaOr AivaSvaasa ko JaUlao maoM – Aaya- BaUYaNa


vyaMgya
basaÑ caar saaO vaYa- ka [Mtja,ar – ivakoSa inaJaavana ³purskRt´
Ta[ma maSaIna – naIrja i~pazI 

कार्यशाला  16 | 15 |14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

Top
 

मुखपृष्ठ  |  कहानी कविता | कार्टून कार्यशाला कैशोर्य चित्र-लेख |  दृष्टिकोण नृत्य निबन्ध देस-परदेस परिवार | बच्चों की दुनिया भक्ति-काल |  धर्म रसोई लेखक व्यक्तित्व व्यंग्य विविधा |  संस्मरण | सृजन साहित्य कोष |
प्रतिक्रिया पढ़ें! |                         प्रतिक्रिया लिखें!

Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2015– All Rights Reserved. A Boloji.com Website
Privacy Policy | Disclaimer
Contact : manishakuls@gmail.com