lavalaIna

janma Á 1959, AmaRtsar
iSaxaa Á emaº eº‚ rajasqaana ivaSvaivaValaya
 — iSaxaa ko daOrana hI p~kairta AarmBa
 — navaBaart Ta[-msa‚ jayapur ko saaqa svatn~ p~kairta ³ 1985 – 88´
 — rajya saMdBa- kond` ³ p`aOZ, iSaxaa´ maoM kaya-karI sampadk ³ 1988 – 89´
 — sahiryaa janajaait ³ kaoTa – Saahbaad´ ko baIca ivakasa AaOr jaagaÉkta ko ilayao kaya- kr rhI 'saMklp' svayaMsaovaI saMsqaa Wara maanava saMsaaQana kond` ko ilayao sahiryaa janajaait pr SaaoQa maoM BaagaIdarI va AalaoK
³ 1991 – 92´.
 — p`mauK AKbaaraoM maoM p~ – pi~kaAaoM maoM irpaoT- – laoK – fIcar va khainayaaM p`kaiSat.
— p`qama khanaI saMga`h ' sailala naagar kmaISana Aayaa banaama samaaja saovaa jaarI hO' pr p`qama AntrIya sammaana.
— janavaadI maihlaa saimait sao sambaw va maihlaa saMgazna va maud\daoM maoM saiËya

samp`it — svatn~ p~kairta va inayaimat laoKna

 

 

  

 

khanaI
laONDskop ³ kaya-Saalaa 14 maoM purskRt´
p`oma sao phlao