ip`yaMvad

 

vat-maana ko bahucaica-t kqaakar ip`yavaMd ka janma
22 idsambar 1952 kao huAa.
iSaxaa – p`acaIna BaartIya [ithasa maoM emaº eº
p`kaiSat tqaa caica-t kRityaaM — ' vao vahaÐ kOd hOM ' ‚
' prCaM[- naaca ' ³ ]pnyaasa´
' ek Apiva~ poD, '‚ ' KrgaaoSa '  tqaa ' falgauna kI
ek ]pkqaa ' ³ khanaI – saMga`h´
samp`it — svatn~ laoKna AaOr kanapur maoM inajaI ]Vaoga

 

 

khanaI 
dSa-k
plaMga
haoMzaoM ko naIlao fUla

saaxaa%kar

p`isaw [ithasaivad\ p`aoº [rfana hbaIba sao ip`yaMvad kI baatcaIt