Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

  

 


lao ,kna-la saarMga qa<ao

p`arMiBak iSaxaa [MdÝr maoM t%pScaat saonaa mao sqaaš kmaISana 1975 maoM . [sa samaya xaOxaiNak AvakaSa maoM kmPyaUTr iSaxaa ka A%^$#yayana ihndI maoM $caI skUla sao – Saayad janmasqaana ka p`Baava ,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,
2001 maoM navaBaart¸ Baaopala maoM kuC rcanaaeoM
p`kaiSat .       


   

 

  
skUla ka basta 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com