Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 


saImaa Saf,k

saImaa Safk ihndI kI caica-t kqaakar hOM. [naka janma 1963 maoM malaor kaoTlaa pMjaaba maoM huAa. [nhaoMnao AMga`oj,aI saaih%ya sao ema e ikyaa hO. saImaa Safk ka khnaa hO‚ ''saMjaIda baataoM kao saMjaIdgaI sao khnao kI maOM kt[- kayala nahIM.'' k[- saaih%ya kI p`itinaQaI pi~kaAaoM maoM [nakI sahja p`vaah AaOr ]dU- lahja,o vaalaI khainayaaÐ bahut laaokip`ya hu[-M hOM. [naka tajaa,trIna kqaa saMga`h ' naUr ' SaIGa` hI p`kaiSat haonao vaalaa hO.

 

  naURr
iftnaa 
mayaUrpMKI ro sapnao    
maaoho Agalao janama ifr AaOrt kIjaa
 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com