Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 


SaOlaond` caaOhana

janma Á 21º12º1957
iSaxaa Á p`aqaimak evaM maaQyaimak iSaxaa ivaidSaa ijalao ko ga`amaINa Baaga maoM
]cca iSaxaa Á baIº[-º³ [laoi@T/kla´ ivaidSaa sao.
laoKnaÁ ivaVaqaI- jaIvana sao hI p`armBa‚ phlao kivataeM‚ khainayaaÐ tqaa baad maoM Aalaaocanaa maoM BaI haqa Aajamaae‚ vaO&ainak‚ saamaaijak evama\ rajanaOitk laoKna BaI ikyaa.
p`kaiSat kRityaaÐÁ saBaI strIya saaihi%yak p~ pi~kaAaoM maoM inayaimat laoKna‚ek kivata saMga`h 'naaO Épe baIsa pOsao ko ilayao' 1983 maoM p`kaiSat‚ 'sadI ko AaiKrI daOr maoM' kivata saMga`h ko baarh kivayaaoM maoM sao ek. dao kavya saMga`h 'iktnao p`kaSavaYa-' tqaa ' GaaT GaaT jaIvana' SaIGa` p`kaSya‚ ek kqaa saMga`h tqaa Aalaaocanaa kI pustk p`kaSanaaqa- tOyaar.
sampadnaÁ ' QartI' Ainayatkailak saaihi%yak pi~ka‚ ijasako kuC AMk yaqaa — ga,ja,la AMk‚ samakalaIna kivata AMk‚ i~laaocana AMk AaOr SaIla AMk caica-t rho. EaI ramavaRxa baonaIpurI pr 'saamaanya janasaMdoSa' ka bahucaica-t ivaSaoYaaMk sampaidt. 'AiBavyai@t' ‚ 'p`orNaa'‚ 'saamaanya janasaMdoSa' maoM sampadna sahyaaoga.
AnyaÁ saamaainak‚ saaMskRitk gaitivaiQayaaoM maoM saiËyata.
saMp`it Á ek saava-jainak SaasakIya ]pËma maoM mau#ya p`baMQak
sampk-Á e – 2‚ kMcanagaIt‚
54‚ iSavaajaI nagar‚ naagapur³ maharaYT/´ 
    

 

kivata
Dgar ptlaI saI 
naTraja  
basaMt vaacaala   
saUyaa-st   

vyaMgya
purskar sauK  
 

   

 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com