Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

  

 


esaº Aarº hrnaaoT

janma Á 22 janavarI 1955 ihmaacala p`doSa ko ijalaa iSamalaa‚ saunnaI thsaIla kI pMcaayat va saImaant gaaMva canaavaga maoM.

pustkoM Á pMjaa‚ AakaSa baola‚ pIz pr phaD,³ khanaI saMga`h ´ ihmaacala ko maindr AaOr ]nasao jauD,I laaokkqaaeM‚ yaa~a ³ iknnaaOr‚ spItI‚ laahaOla AaOr maiNamahoSa´
 ihmaacala eT e glaaMsa ³ sayauM@t $p sao´
 ihmaacala ek pircaya ³ baala saaih%ya´
 AMga`ojaI maoM AnaUidt dsa khainayaaoM ka saMga`h SaIGa` p`kaSya

sammaana Á ivaiBanna p`itiYzt rajya AaOr raYT/Iya sammaanaaoM sao sammaainat. hala hI maoM  khanaIsaMga`h ' daraoSa ' ko ilayao [ndu Samaa- Antra-YT/Iya kqaa sammaana ³vaYa- 2003´  sao sammaainat.

samp`itÁ ihmaacala pya-Tna ivakasa inagama iSamalaa maoM AiQakarI

 


maaM pZ,tI hO – khanaI
daraoSa  – khanaI
kagaBaaKa
 – khanaI

 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com