Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

  

 


sauYamaa maunaInd`

janmaÁ 5º 10º 59
iSaxaaÁ baI esa saI
samap`itÁ svatn~ laoKna
saRjanaÁ khanaI saMga`h p`kaiSat
maorI ibaiTyaa‚ nau@kD, naaTk‚ maihmaa maiNDt
khanaI saMga`h SaIGa` p`kaSya- maasTr pIsa‚ icaindyaaM
lagaBaga 150 khainayaaÐ ivaiBanna p~–pi~kaAaoM maoM p`kaiSat.
]pnyaasa – CaoTI saI AaSaa Ap`kaiSat
sammaanaÁ saaih%yakar saMsad ibahar ka cand`Qar Samaa- gaulaorI purskar. AiKla BaartIya saaih%ya pirYad rajasqaana ka pº hIralaala Sau@la smaRit Puarskar.
Pa`saarNa Á khanaI 'gaiNat' ka raYT/Iya naaT\ya ivaValaya idllaI Wara maMcana. AakaSavaaNaI sao naaTk va khainayaaoM ka inarntr p`saarNa

sampk-Á EaImait sauYamaa maunaInd`
Wara EaI emaº koº imaEa
TO@sa salaahkar
rIvaaM raoD‚ satnaa ³ maºp`º´
   

 

kr Balaa haogaa Balaa    
ÍoND\sa gaOlaorI  
maR%yaugaMQa   
yaaogadana  
raKI  
laala saahba   
ivajaota   

   

 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com