Matrimonials | Phone Cards   

 Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#a pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 

maaĐ

maaĐ Sabd kana maoM pDto hI prma snaoh va Apnatva ka AaBaasa haota hO. hma maaM ko SarIr ko hI AMSa hO. saMsaar maoM Aap saba badla sakto hOM prntu maaĐ nahIM badla sakto. @yaUMik maaM ko sambaMQa ka inaNa-ya tao prma p`BaU Bagavaana hI krto hOM. ipta kI phcaana tao maaM hI kratI hO. [saIilayao Saas~aoM maoM maaM ka savaao-<ama sambaMQa maanaa gayaa hO.

maatRmaana iptRmaana Aacaa-ya vaana pu$Yaao vaod.

sava-p`qama vyaasa jaI ko pu~ Saukdova kI kao laIijae. gaBa- Avasqaa maoM Bagavat\ &ana saunanao ko karNa ]%pnna haoto hI tpsyaa krnao jaMgala maoM calao gayao. gaaMDIva QaarI A-jauna kI p%naI sauBad`a ko gaBa-sqa iSaSau AiBamanyau nao gaBa- maoM hI cak`vyaUh Baodna kI iSaxaa ga`hNa kr laI qaI. [ithasa khta hO ik ranaI madalasaa gaBa-vatI haoto hI ArNya ko vaatavarNa maoM calaI jaatI hO,. ?iYa mauinayaaoM ko sat saMgait va Bajana pUjana maoM samaya ibatatI qaI. pirNaama sva$p ]nako tIna pu~ rajakumaar haoto hue BaI ivar> hao kr saMnyaasaI bana gayao. catuqa- pu~ ko samaya rajaa nao p`aqanaa- kI ik ranaI [sa pu~ kao saMnyaasaI ko saMskar mat dao,‚ raja kula kao calaanao vaalaa rajakumaar dao. ranaI madalasaa maana ga[-. vao raja mahla maoM rh kr rajakaja doKnao lagaI tqaa rainayaaoM kI BaaMit samaya ibatanao lagaI. caaOqaa pu~ huAa, jaba kuC baDa huAa Baa[- laaoga laonao Aayao ]sanao [nkar kr idyaa. samaya pakr rajya ka AiQakarI huAa. khnao ka ta%p-ya yah hO ik maaĐ kI bacapna kI dI hu[- iSaxaa hI baalak ko BaivaYya ka inamaa-Na krtI hO.

galat iSaxaa ko ]dahrNa maoM ek khanaI yaad AatI hO. ek baccaa skUla sao Apnao sahpaZI kI poinsala caura kr laayaa, maaĐ nao rK laI. dUsaro idna iTifna ko pOsao caura kr laayaa maaĐ nao kuC na kha AaOr ]sako galat kamaaoM kao CupatI rhI, baZavaa dotI rhI. flatÁ vah baD,a KUKaMr DakU banaa. pkD,a gayaa faĐsaI kI saja,a imalaI. maR%yau dND sao phlao ]sakI Aintma [cCa pUCI gayaI tao ]sanao maaĐ sao imalanao kI [cCa p`kT kI. maaĐ sao imalaayaa gayaa tao kana maoM kuC khnao ko bahanao ]saka kana kaT ilayaa. AaOr ]pisqt janasamaudaya sao baaolaa ik mauJao [sa isqatI maoM phuMcaanao vaalaI maorI maaĐ hI hO. Agar yah p`qama baar jaba poinsala caura kr laayaa qaa yah mauJao dND dotI tao Aaja yah isqatI nahIM haotI. mauJao maR%yau dND na imalata. AaSaa hO [sa ]dahrNa sao ]na maataAaoM kao iSaxaa imalaogaI jaao Apnao baccaaoM ko AvagauNaaoM kao CupatI hOM AaOr samaJaanao kI bajaaya AnadoKI kr jaatI hOM.

Aba Aa[yao Aad-Sa BaartIya maaĐ kI Aaor doKoM. Baart kI maaĐ p`Baat haoto hI p`BaatI gaatI hO. ‘jaaigayao rGaunaaqa kuĐvar pMCI bana baaolao tao yaSaaoda jaI gaatI hOM ‘jaaigayao gaaopala rOna ga[- saarI’ baalak kao maailaSa krto samaya khoMgaI ‘kacar kUcar toilayaa raoga laovao baoilayaa’ dUQaa Baata maunnaa Kavao , kacar kUcar kaOvaa Kavao. Aqaa-t [sa tola kI maailaSa sao maoro baoTo ko saaro raoga baoilayaa tola kI kTaorI maoM calao jaavaoM.maora baoTa dUQa caavala Kavao jaao jaUza bacao vah kaOvaa kao iKlaavao. laIijae SarIr maoM tola mad-na sao r> saMcaar kI takt imalaI AaOr AaSaI-vaad BaI idyaa. iktnaI SauBakamanaaeM va snaoh Baro sandoSa ko baaola hOM.

Aagao cailae nahanao ka samaya hO nahlaato samaya khoMgaI

hrhr gaMgaa BaagaIrqaI raoga na rho ekao r<aI.
hrhr gaMgaa BaagaIrqaI pap na rho ekao r<aI.

Aaha jaba eosaI maaM hao, pga pga pr maaĐ ka AaSaI-vaad imalao tao pap raoga Saaok baalak kao kOsao sata sakto hOM. Saama hu[- baalak kao Kanaa iKlaa rhIM hO. cand`maa idKa kr khtI hO.

canda maamaa dUr ko pue pkayaoM pUr ko
Aap KayaoM qaalaI maoM maunnao kao doM PyaalaI maoM.

AaOr laIijae ek kaOr baalak ko mauK maoM gayaa AmaRt rsa sao AaOr laIijae ek kaOr baalak ko mauK maoM gayaa AmaRt rsa sao sanaa huAa. maaĐ Apnao stnaaoM sao AmaRtpana kra kr svayama\ tRPt haotI hO. laaorI gaa kr saulaatI hO, qapikyaaĐ dotI hO‚ "Aajaa rI inaindyaa naIMd bana sao, laalana Aayao hOM maQaubana sao." ifr gaavaoMgaI‚ "pvana maaoro AMganaa maoM QaIro QaIro Aanaa ABaI ABaI saaoyaa maora laala na jagaanaa" AaOr idna Bar kI qakI maaMdI laala kao saInao sao lagaa kr saao jaatI hO. baccao nao ibastr gaIlaa kr idyaa Kud gaIlao maoM laoT ga[- laala kao saUKo maoM ilaTa idyaa. Aajakla kI trh pOmpr va Dayapr tao qao nahIM.

knyaa ko ilae tao Pyaar kuC Aagao hI baZ, jaata hO.palanao maoM Jaulaato samaya gaayaogaI.

maorI baoTI ranaI panaI BaroM dovaranaI
saasa nanaidyaa kUTo pIsaoM Kavao baoTI ranaI

eosao hI laaD, Pyaar va AcCo saMskaraoM ko saaqa baccao baD,o haoto hOM tBaI tao kao[- BaI kiznaa[- Aa[- tao khoMgao Agar maOnao ApnaI maaĐ ka dUQa ipyaa hO tao yah kama kr ko idKa doMgao. iksaI kao QamakI doMgaoM tao khoMgao eosaa caaMTa maa$Mgaa ik CzI ka dUQa yaad Aa jaayaogaa.

@yaaoM na hao ek rajaputanaI ga-BavatI maaĐ baadlaaoM kI garja sauna kr ]nhoM caup rhnao kao khtI hO ik

Ba`ma haot gaja kI garja sauna yaato maorao gaBa- maaihM isaMh saut QaIr na Qart hO.

eosao isahM saut kI maaĐ kao sarsvatI maaĐ kao AnnapUNaa- maaĐ kao jagadmbaa maaĐ ko carNaaoM maora SatSaÁ Pa`Naama hO. kaoiT Qanyavaad hO.

saaiva~I jaayasavaala  
ma[- 9‚ 2002

 
 mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2005– All Rights Reserved
Contact : manisha@hindinest.com