Matrimonials | Phone Cards   

 Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#a pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 

gaT\To kI sabjaI
³caar laaogaaoM ko Baaojana ko ilayao´

saamaga`I – ga+aoM ko ilayao
baosana – 250 ga`ama
saabaut Qainayaa – 10 ga`ama
saabaut laala imaca- – 4–5

namak – Andaja, sao
dhI – AaQaa kp
tola – ek Tobala spUna
panaI – paÐca kp ³ga+o ]baalanao ko ilayao´
saamaga`I – ga`ovaI ko ilayao
tola – caar Tobala spUna
Pyaaja – 2 baD,o Aakar ko
lahsauna – ek pUra lahsauna iClaa huAa
TmaaTr – caar baD,o TmaaTraoM kI PyaUrI
AaQaa kp panaI
masaalao – hIMga‚ jaIra‚ laala imaca-‚ Qainayaa ipsaa‚
hldI‚ garma masaalaa Andaja, sao.
hra Qainayaa baarIk kTa huAa

ivaiQa  
ga+o banaanao ko ilayao baosana ek qaalaI maoM Cana laoM. ]samaoM BaUna kr drdra kUTo hue saabaut Qainayao ko baIja Dala doM‚ saabaut imacaao-M kao taoD, kr Dala doM. namak Apnao AMdaja sao imalaa laoM‚ Aba [samaoM maaoyana ko ilayao ek baD,a cammaca tola imalaa kr‚ dhI imalaa laoM. Aba [sa baosana kao panaI sao kD,a saa gaUMQa laoM. 

Aba [sako tIna [Mca lambao‚ AMgaulaI ijatnao maaoTo raolsa banaa laoM. [na raolsa kao paÐca kp ]balato panaI maoM CaoD, doM dsa imanaT tk maQyama AaÐca pr ]balanao doM. dsa imanaT baad [nhoM inakala kr zNDo haonao pr ek ek saomaI ko gaaola TukD,aoM maoM kaT laoM AaOr Alaga rK doM. 

Aba ga`ovaI ko ilayao ek kZ,a[- maoM tola Dala doM‚ Agar Aap jyaada tola Kanaa na psaMd kroM tao [sakI maa~a kma kr doM. garma tola maoM hIMga jaIra DalaoM ifr ipsaa huAa lahsauna Dala kr gaulaabaI BaUna laoM‚ Aba Pyaaja, BaI BaUnaoM‚ Pyaaja Bauna jaanao pr hldI‚ imaca-‚ Qainayaa Dala doM. jaba masaalaa tola CaoD, do tao TmaaTr PyaUrI Dala kr‚ svaadanausaar namak Dala doM. [sao BaI hlka BaUna laoM ifr [samaoM AaQaa kp panaI Dala kr ek ]baala lao laoM Aba [samaoM ga+o Dala doM ja,ra ]balanao doM. ifr gaOsa baMd krko Apnao AMdaja, ka cauTkI Bar garma masaalaa Dala doM. baarIk kTa hra Qainayaa [sako svaad kao BaI baZ,aegaa AaOr KuSabaU AaOr rMgat BaI dogaa. 

saImaa isanha
jaUna 11‚ 2001

 


   mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2005– All Rights Reserved
Contact : manisha@hindinest.com