Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~ľlaoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosaľprdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@tľkala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 

vaYa- 2003
iba`Tona ko ihndI laoKkaoM kI mah%vapUNa- ╠ityaaM

11 isatmbar │kivata saMga`h┤ ┴ idvyaa maaqaur

[na kivataAaoM maoM jahaM tIKa xaaoBa hO╩ vahIM maaima-kta BaI hO╩ saMvaodnaSaIla baunaavaT BaI hO tao Baavaa%mak ksaavaT BaI hO.tmaama ivasaMgaityaaoM ko baavajaUd jaao svar hO╩ vah tIva`tma gaitSaIla hOů vaMSaI maahoSvarI╩ saMpadk ľtnaava

maUlya ┴  nabbao ╔pyao.kivaya~I : pd\maanaMd saaih%ya sammaana ivajaota sauEaI idvyaa maaqaur╩ Pa`kaSak: sTar piblakoSanja, Pa`a ila║ na[- idllaI ľ 110002

 

 

[sa Caor pr │ kivata saMga`h┤ ┴ maaohna raNaa
saMga`h kI kivataAaoM maoM AsaaQaarNata ko ivavaQa Aayaama hOM. jaIvana ko saUxma AnauBavaaoM │sadI ka AMitma idna┤ sao vao kivata kI ja,maIna mauhOyaa krato hOM. vyavasaaiyak Sai>yaaoM ko pocaIda jaala ko i#,alaaď nadI ko panaI kI trh bahtI hu[- kivata hO │Aa^rgaa^sa kOTlaa^ga pZ,to hue╩ Saoyar baaja,ar maoM╩ jaUtaoM kI dukana┤ yaa~a saMsmarNaaoM sao JarI kivataeM hOM. bailk Anya bahut saI kivataAaoM ko baaro maoM BaI eosaa lagata hO ik iksaI duja-na sqala kI yaa~a krto hue ilaKI ga[- hOM yaa yah kh sakto hOM ik vaao satt yaa~a maoM hOM.]nako pasa kivata ka safla ďamaU-laa nahIM imalaogaa╩ roDImaoD ivacaar nahIM imalaoMgao╩ ta%kailak Aa╦aoSa nahIM imalaogaa pr ek AsaaQaarNa yaa~a ka inamaM~Na
imalaogaa.  Ś Ainala Samaa- │ ihndI AaOr saMsk,it AiQakarI╩ BaartIya ]ccaayaaoga╩ landna┤

maUlya┴ 125╣00 ╔pyao. kiva maaohna raNaa. Pa`kaSak ┴ vaaNaI Pa`kaSana╩ diryaa gaMja╩ na[- idllaI110002

 

saMaJaI kqaayaa~a │khanaI saMga`h  ┴ sampaidka ľ ]Yaa vamaa-
iba`Tona
kI ihndIş]dU- kI maihlaa kqaakaraoM kI yah 'saMaJaI kqaayaa~a' k[- maayanaaoM mao\ Ait ivaSaYT AaOr ]plaibQapUNa- hO. bahu saraokarIya hOM [sakI khainayaaM ! [sa trhO sao BaI ik ş saunahlao BaivaYya AaOr raoja,ga,ar kI majabaUrI maoM doSa CaoD, prdosaI hue laaogaaoM kI inayait╩ ]nako saMGaYa-╩ AMdW-MW╩ ivavaSataeM╩ saas╠itk vaOYmaya kI pirNaityaaM AaOr ]nakI i~Sku mana:isqait ]nako rcanaaşpazaoM maoM ijasa gahrI saMvaodnaa%mak saGanata ko saaqa AiBavya> hu[- hOM╩ laoiKkaAaoM kI pirp@va dRiYT ka Pa`maaNa hO .  Ś ica~a maud\gala │AMtra-YT/Iya [Mdu Samaa- kqaa sammaana sao sammaainat vairYz kqaakar┤

maUlya : 125╣00 ╔pyao. saMpaidka Ś ]Yaa vamaa- . Pa`kaSak :Pa`itBaa Pa`itYzana╩ naota jaI sauBaaYa maaga-╩ na[- idllaIş110002.

kqaa prdosapMjaabaI sao AnaUidt khanaI saMga`h kosaImaaohna
ko║saI║maaohna kI pMjaabaI sao ihndI maoM AnaUidt khainayaaM iba`Tona ko jaIvana ka iSa_t sao ica~Na krtI hOM. ko║saI║ maaohna BaartIya maUla ko Pa`vaaisayaaoM AaOr gaaoro iba`tanavaI kI saaMs╠itk iBannata pr BaI naja,r rKto hOM. ]nakI khainayaaoM ka yah ihndI Anauvaad ihndI BaaiYayaaoM kao Aaja kI Pa`vaasaI pMjaabaI khanaI ka svaad caKnao ka Avasar BaI dogaa. ko║saI║ maaohna  AnaavaSyak $p sao kqaanak kao KIMcato nahIM╩ pznaIyata banaae rKto hOM AaOr jaIvana ko Aasapasa kI GaTnaaAaoM kao hI ApnaI khainayaaoM maoM Zalato hOM. ko║saI║ maaohna naarobaaja,I nahIM krto laoikna ]nakI khainayaaoM maoM maanavaIyata╩ AaSaavaad AaOr Pa`gaitSaIlata spYT idKa[- dotI hO. Ś tojaond` Samaa- │kqaakar┤

maUlya ┴ 100 ╔pyao. laoKk ľ ko║saI║ maaohna │Anauvaadk ┴ dSa-na imatvaa┤ Pa`kaSak ┴ ]D,ana piblakoSansa╩ maanasaa │pMjaaba┤

saimaQaa│kivata saMga`h Qa`uvatara │khanaI saMga`h┤┴ SaOla Aga`vaala
SaOla Aga`vaala gaV va pV daonaao ivaQaaAaoM maoM samaana AiQakar rKtI hOM. ]nako laoKna ka kOnavasa A%yaMt ivastRt hO evaM sauKant va duKant daonaaoM Pa`kar kI rcanaaAaoM ko maaQyama sao vao [na daonaaoM pustkaoM maoM ApnaI AiBavyai> va ApnaI baat kao pazkaoM tk phuMcaanao maoM safla huyaI hOM
                         Ś Da^║ da} jaI gauPt .

p`kaSak Ś rovatI Pa`kaSana╩ jaaoQapur

 

 

 

AatMkvaad │laoK saMga`h┤ ┴ EaI naroSa BaartIya
doSa ka Pa`QaanamaM~I laala iklao kI Pa`acaIr sao BaaYaNa doto hue jaba na isaď- saurxaa kima-yaaoM sao iGara haota hO╩ bailk ek ABaoV Zacao maoM BaI band rhta hO. vah ek Aaja,ad doSa maoM ma svayaM Aaja,ad hvaa maoM saMasa lao sakta hO╩ na hI doSa ko laaoga hI vaOsaI ]nmau>ta mahsaUsa krtO hOM jaOsaI krnao ka ]naka AiQakar hO. Baart ko ilae Aanao vaalaa samaya inaNaa-yak hO ik vah iksa trh paikstana Pa`ayaaoijat [sa AatMkvaad ka Apnao baUto pr saflatapUva-k saamanaa krta hO. Ś [saI pustk sao ]wRt

maUlya┴ ╔pyao 350╣00╩ laoKk ┴ AMtra-YT/Iya jaa^ja- ga`Iyasa-na purskar evaM pd\maanaMd saaih%ya sammaana sao AlaMkirt EaI naroSa BaartIya. Pa`kaSak: saaih%ya Pa`kaSana╩ mayaUr ivahar foja, na[- idllaI ş110091 .

yah @yaa hao gayaa khanaI saMga`h Ś tojaond` Samaa-
tojaond` Samaa- ka saMga`h yah @yaa hao gayaa iksaI BaI Pa`kar kI Pa`tIit sao pro hO. dosa AaOr prdosa ko jaIvanaşsaMsaar maoM ApnaI vyaapkta ZUMZtI saMga`h kI AiQasaM#ya khainayaaM k[ str pr Pa`Baaivat krtI hOM. kqya AaOr saraokaraoM ko str pr Aama jana ko krIbaI yaqaaqa- maoM baunaI hu[- AaOr BaaYaa ko str pr ek Kasa doSaI mauhavaro maoM gaZ,I hu[- hOM. ]namaoM iSalp Aqavaa Pa`yaaogaSaIlata kI iksaI cakacaaOMQa ka ABaava Alaba<aa hao sakta hO magar saMPa`oYaNa kI iSakar vao nahIM hoM. AaOr ihndI khanaI ko ilae yah ek svaagat yaaogya saUcanaa hO. maR%yau tojaond` Samaa- kI k[- khainayaaoM maoM Pa`vaoSa krtI hO. tojaond` ko ilae maR%yau inajaI samasyaa yaa ApGaat Bar nahIM hO╩ bailk saamaaijak jaD,aoM AaOr ]sakI iva$ptaAaoM pr Pa`har krnao ka ja,iryaa hO. yah khainayaaM AnauBava ko straoM pr hmaoM pyaa-Pt ivaivaQata poSa krtI hOM tao BaaYaa ko str pr dosaI │pMjaabaI┤prdosaI mauhavara BaI.  Ś  Aaomaa Samaa- │kqaakar╩ samaIxak┤

maUlya┴ poprbaOk ş ╔pyao 60╩ saijald ş ╔pyao 150╩ laoKk ┴ tojaond` Samaa-╩ Pa`kaSak ľ DayamaND pa^koT bau@sa Pa`a║ ila║ AaoKlaa [NDisT/yala eiryaa ďoja,é na[- idllaIş110020
 

jaD,oM │roiDyaao naaTk saMga`h ┴ Da^║ Acalaa Samaa-

Da^║ Acalaa Samaa- baI║baI║saI║ roiDyaao╩ ihndI saovaa╩ laMdna kI Pa`mauK hOM. ikntu ]nako BaItr ka saaih%yakar tmaama vyasttaAaoM ko baavajaUd ]nhoM saala ko AMt maoM hr vaYa- ek roiDyaao naaTk ilaKnao AaOr Apnao dSa-kaoM ko saaqa Apnao ivacaar baaMTnao kao majabaUr kr dota hO. daonaaoM saMga`haoM maoM paMca paMca roiDyaao naaTk saMga`hIt ikyao gayao hOM. iba`Tona kI QartI sao phlaI baar iksaI laoKk ka ihndI roiDyaao naaTkaoM ka saMga`h Pa`kaiSat huAa hO. saMga`h kI sabasao mah%vapUNa- ]plaibQa hO Da^║ Acalaa Samaa- Wara ilaKI ga[- BaUimaka. roiDyaao naaTkaoM kao samaJanao maoM ]nakI yah BaUimaka bahut mah%vapUNa- saaibat haogaI.

jaD,oM│roiDyaao naaTk saMga`h┤ maUlya ┴ ╔pyao 250╩ pasapaoT- │roiDyaao naaTk saMga`h┤╩ maUlya┴ ╔pyao 250╩ laoiKka ┴ Da^║ Acalaa Samaa-. Pa`kaSak ┴ rajakmala Pa`kaSana╩ naotajaI sauBaaYa maaga-╩ na[- idllaIş  110002.

p`stuit ľ tojaond` Samaa-
janavarI 15é 2004

 
KrgaaoSa ┴ ivaraoQaaBaasaaoM ko saMiQasqala pr iTkI ip`yaMvad kI khainayaaM
manaaohrSyaama jaaoSaI ka ]pnyaasa ' @yaap '
daraoSa ľ
spindt yaqaaqa- kao dSaa-tI esa║ Aar║ hrnaaoT kI khainayaaM
baaoiQavaRxa ko naIcao ľ ivaSva maaohna itvaarI ka kavya saMga`h
vaYa- 2003 iba`Tona ko ihndI laoKkaoM kI mah%vapUNa- kRityaaM
tojaond` Samaa- kI khainayaaM ┴ yah @yaa hao gayaa
iCnnamasta
AaOrt haonao ka saca
maudao-M ka TIlaa ┴ maaoAna jaao dD,ao ľ raMgaoya raGava ka caica-t ]pnyaasa
maoro ip`ya pVaMSa ľ kamaayanaI sao ľ sauQaa ranaI
ATla ibaharI baajapoyaI
ľ ivalaxaNa kavya p`itBaa    
Ainava-canaIya p`oma sao baunaa rhsya laaok ľ 't%vamaisa'  
AaAao popo Gar calaoM :
p`Baa Kotana ka ]%kRYT ]pnyaasa  
AaQaoľAQaUro : maaohna rakoSa   
[smat Aapa kI khainayaađ AaOr BaartIya mauislama samaaja 
ek ivad`aohI svar
┴ tsalaImaa nasarIna kI kivataeM 
kalaIdasakRt ' maoGadUt ' AaOr ]sakI laaokip`yata  
jalapV ┴ tsalaImaa nasarIna ka nayaa kavya   
'Dar sao ibaCuD,I' kRYNaa saaobatI ka bahucaica-t ]pnyaasa  
rajaoSa jaaoSaI ka kivata saMga`h ľ dao pMi>yaaoM ko baIca
naTnaagar kRYNa
pMcaknyaa : saargaiBa-ta s~I  
mahond` rMgaa kI ' p`oma kivataeM '    
maRdulaa gaga- ka ]pnyaasa ' icatkaobara '   
maorI ip`ya khainayaađ ľ inama-la vamaa-  
rIitkalaIna kiva ibaharI satsaM[- maoM EaRMgaar Baavanaa 
"$p" kI ╔baa[-yaađ   
lahraoM ko rajahMsa : dao ivaprIt maUlyaaoM ka WnW  
vaja-naaAaoM kao laaMGatI khainayaaM  
safdr ┴ kroMgao laaoga baatoM baaro maoM [sak
saMjaIva ka kqaa saMsaar AaOr ' Kaoja '   


 

     

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosaľprdosa
pirvaar. bacapna . Bai@tľkala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com ľ All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com