Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 

basant 

na[- sadI ka phlaa basant hO yao. hr baar kI trh Baart maoM BaI Apnao ]saI maaohk Andaja, maoM ]tr tao Aayaa hO yao basant‚ ikntu [sa ?tu raja ka svaagat krnao vaalao kivayaaoM‚ klaakaraoM ko [sa doSa maoM [sa baar saba KamaaoSa hOM‚ yahaĐ tk ik laaokgaIt gaato laaok klaakar BaI caup hOMĆ 

ek bahut baD,o p``akRitk ivanaaSa ko Saaok sao ]barnao kao jUaJa rha hO Baart. Bauja‚ Ahmadabaad maoM ija,ndgaI laD,KD,a kr ]z rhI hO. sahayata maoM khIM kmaI nahIM hu[-‚ saara saMsaar ekjauT hao [sa hadsao sao ]barnao maoM ApnaI sahayata do rha hO. laoikna jaao ivanaaSa huAa ]sako ËUr icanh imaTto imaToMgao. ifr BaI basant nae jaIvana‚ na[- Sau$Aat ka saUcak hO. AaAao [saka svaagat kroM. 

ibanaa iksaI vajah p`kRit maanaao Apnao hI kOnavaasa pr banaae ica~ sao }ba jaba hiryaalao jaMgalaaoM kao svayaM imaTa dotI hO‚ kBaI baaZ, yaa jaMgala kI ApnaI Aaga hI sao‚ tba basaMt hI laaOT kr ifr ]sao rMga jaata hO‚ naYTp`ayaÁ jaD,aoM maoM jaIvana krvaT laota hO AaOr laaOT Aato hOM inavaa-isat jaMgala ko jaIva Apnao icarsqaa[- inavaasa kI Aaor. jaMgala ifr cahcahaTaoM‚ gaura-hTaoM‚ sarsarahTaoM AaOr p<aaoM kI marmar QvainayaaoM sao spMidt hao ]zta hO. jaIvanap`vaah khaĐ Ékta hOĆ

Aaja yauvaa vaolaonTa[-na Do ko ]%saah maoM DUbao hOM‚ kaD-sa kI dukanaaoM pr gahmaa-gahmaI hO. basaMt AaOr ]sa pr p`oma ka p`tIk yah idna. PaScaa%ya saByata sao AvaSya jauD,a hO [sa idna ka yah calana ikntu Agar yah mahja ivadoSaI kaD- kmpinayaaoM ka ]ksaavaa maa~ na hao tao [sa %yaaOhar maoM eosaa kuC baura nahIM‚ haĐ baSato- hma basant pMcamaI BaI [saI ]%saah sao manaato haoM tao. BaartIya p`oma ko %yaaOhar ka p`acaIna p`tIk hO basant pMcamaI‚ ikntu Apnao saMskar %yaaga dUsaro saMskar mahja AMQaanaukrNa kI trh Apnaanaa Anauicat hO. Agar hma dIpavalaI AaOr iËsamasa yaa [-d ek sao ]%saah sao manaato hOM tao hmaoM pUra hk hO saMsaar ko saaro %yaaOhar manaanao ka. 

laoikna @yaa hma gau$-pUiNa-maa yaad rKto hOMĆ tao TIcasa- Do iksailayaoĆ tao janaaba phlao Apnao saMskar saĐBaalaoM ifr dUsaraoM ko SaaOk sao Apnaa[-yao. laoikna kao[- baaQyata nahIM‚ [sa svatn~ Qama- inarpoxa Baart maoM tao nahIM. ABaI kla kI Kbar qaI ik iSava saOinakaoM nao kaD- kI dukanaaoM AaOr vaolaonTa[na Do ko Avasar pr sajao rostraMAaoM pr hmalaa baaola idyaa AaOr kaD- faD,o‚ taoD,–faoD, kI AaOr ka^laojaaoM maoM jaakr laD,ko–laD,ikyaaoM kao samaJaayaa. yah tao trIka nahIM‚ ApnaI saMskRit kI Aaor [na BaUlao yauvaaAaoM kao laaOTa laanao ka. jahaĐ saara saMsaar Baart kI p`acaIna saMskRit sao AakRYT hO vahIM hmaaro yauvaa paScaa%ya AakYa-NaaoM kI Aaor Baagato hOM‚ [samaoM kmaI hmaarI hI Aaor sao hu[- hO. 

hma saihYNauta kI ]sa saImaa tk AaĐKo maUĐdo rho ik hmaarI saMskRit paoqaaoM ko $p maoM QaUla KatI rhI AaOr hma ]nhoM JaaD,–paOMC kr kBaI nae AavarNa maoM lapoT ApnaI na[- pIiZ,yaaoM kao na do sako. drAsala hmanao AQakcarI banaa dI hO ApnaI yauvaa pIZ,I‚ AaOr ApnaI galaityaaĐ mahsaUsa krnao kI jagah ]saI kao kaosato hOM‚ eosao maoM vao na vao pUrI trh paScaa%ya saByata kI AcCa[-yaaĐ Apnaa pato hOM‚ na pUrI trh BaartIya hao pato hOM.

Aba BaI @yaa ibagaD,a hOĆ hmaarI yauvaa pIZ,I AaOr baohtr hao saktI hO Agar ]sao paScaa%ya AakYa-NaaoM sao vaMicat na kr‚ ApnaI bahumaUlya ivarasataoM sao BaI ]nako damana Bar doM AaOr SaoYa ]nako ivavaok pr CaoD, doM. banaa[-e eosao kaD- jaao hmaaro %yaaOharaoM kao KUbasaUrtI sao AiBavya@t krto haoM. Aajakla AavarNaaoM ka ja,maanaa hO‚ AakY-ak AavarNa ka‚ kiryao poSa kailadasa ko kavya kao basaMtao%sava ko Avasar pr kaD- maoM ihndI‚ saMskRt AaOr AMga`ojaI maoM‚ @yaaoM nahIM AakiYa-t haogaI hmaarI yauvaa pIZ,I. khaĐ hO kmaI hmaaro kavya maoM $maainayat kIĆ

AMt maoM kailadasa ko [na dao SlaaokaoM AaOr ]nako Anauvaad ko saaqa‚ ijanhoM maOMnao svaş baabaa naagaajau-na ko maoQadUt ko ihndI Anauvaad sao ilayaa hO.

tnvaI Syaamaa iSaKrIdSana p@vaivambaaQaraoYzI 
maQyao xaamaa caikthirNaIp`oxaNaa inamnanaaiBaÁ.
EaaOiNaBaaradlasagamanaa staoknama`a stnaaByaaM
yaaa t~ syaad\ yauvaitivaYayao saRiYTraVOva QaatuÁ..

taM jaanaIqaaÁ pirimatkqaaM jaIivatM mao iWtIyaM
dUrIBaUto maiyab sahcaro caËvaakIimavaOkama.
gaaZ,ao%kMza gau$Yau idvasaoYvaoYau gacC%sau baalaa
jaataM manyao iSaiSarmaiqataM pid\manaIM vaanya$pama..


ip`ya maoGa phcaana hI laaogao ]sao
gaaorI CrhrI…
sama isnagQa saukant saupMi@t daĐtaoM vaalaI
ibamba ko pko flaaoM jaOsao haoMgao laala–kaomala rsaIlao haoMz
caaOMkI ihrNaI kI–saI haoMgaI AaĐKoM
kmar haogaI baohd ptlaI
gahrI haogaI naaiBa
caala kao inayaMi~t krta haogaa inatmbaaoM ka baaoJa
tinak JaukI haogaI stnaaoM ko Baar sao
hmaaro Gar ko BaItr
bahut saI yauvaityaaoM ko baIca jaao kao[- hao eosaI 
ivaQaata kI sava-p`qama kRit-saI
samaJa laonaa basa vahI hO maorI dUsarI jaana
sahcar ko ABaava maoM kma baaolanao vaalaI cak[-łek pxaI´
bahutaoM ko baIca BaI AkolaI
baD,I hI baocaOnaI sao kaT rhI haogaI ivayaaoga ko yao idna
idKa[- dotI haogaI 
iSaiSar ?tu maoM palao sao babaa-d kmailanaI kI trh
yaa eosaI hI kao[- dUsarI vastu–saI lagatI haogaI

łmaoGadUt naagaaja-una Wara Anauidt pRYz 132´

AaOr [sa trh yaxa nao ApnaI ip`yaa kI phcaana bata maoGa kao dUt banaa Apnaa saMdoSa Baojaa haogaa. 
sauriBat maaOsama ko ilae baasantI SauBakamanaaeM.     
  

manaIYaa kulaEaoYz
frvarI 15‚ 2001

Top
 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com