मुखपृष्ठ  |  कहानीकविता | कार्टून कार्यशालाकैशोर्यचित्र-लेख |  दृष्टिकोणनृत्यनिबन्धदेस-परदेसपरिवार | फीचर | बच्चों की दुनियाभक्ति-काल धर्मरसोईलेखकव्यक्तित्वव्यंग्यविविधा |  संस्मरण | सृजन स्वास्थ्य | साहित्य कोष |

 

 Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!

 Click & Connect : Prepaid International Calling Cards 

 
चैनल्स  

मुख पृष्ठ
कहानी
कविता
कार्यशाला
कैशोर्य
चित्र-लेख
दृष्टिकोण
नृत्य
निबन्ध
देस-परदेस
परिवार
फीचर
बच्चों की दुनिया
भक्ति-काल धर्म
रसोई
लेखक
व्यक्तित्व
व्यंग्य
विविध
संस्मरण
सृजन
स्वास्
थ्य
साहित्य कोष
 

   

 

 

 

raKI

p~vaahk p~ qamaa gayaa qaa — Baa[- raKI pr ]sako Gar Aa rha hO. caikt ivavhla saMKI ]sa dao pMi> ko p~ kao eosao sahlaanao lagaI jaOsao Baa[- ka raKI baMQaa haqa hao. Baa[- laaoksaBaa ka caunaava laD, rha hO. ]sao tao caunaava p`caar maoM vyast haonaa caaihyao qaa AaOr vah raKI baMQavaanao Aa rha hO. khaÐ sao inakalaa [tnaa AvakaSaÆ @yaa vah jaanatI nahIM ik caunaava ko samaya AadmaI kao Kanao tk kI fusa-t nahIM imalatI hO. ]sako ksbao maoM BaI tao caunaava p`caar maoM kOsaI tojaI Aa ga[- hO. rat idna JaMDa lagaI gaaiD,yaaM daOD, rhI hOM‚ p`caark laa}D spIkraoM maoM caIK rho hOM AaOr eosao samaya maoM Baa[- nao raKI baMQavaanao Aanao ka samaya inakala ilayaaÆ

p~ dao idna phlao hI imalaa hO varnaa ApnaI saBaI bahnaaoM kao yahIM baulaa laotI. kba sao tao nahIM baaMQaI Baa[- kao raKI. Ammaa nao saOMkD,aoM p%qar pUjao‚ tba jaakr yah Baa[- huAa qaa. Aba tk vao paMcaaoM bahnaoM baabaUjaI kao raKI baaMQatI Aa[- qaIM. baabaUjaI sabakao paMca paMca $pe doto. Ammaa nao ApnaI karIgarI idKa maaoityaaoM ko paMca CaoTo CaoTo baTue banaae qao. baabaUjaI sao CaoTI CaoTI islap ilaKa[- qaI. ]sako baTue maoM ilaKa qaa 'saMKI kI rkma'. saBaI bahnaaoM ko baTue maoM ]nako naama kI rkma Dala dI jaatI. Baa[- huAa tao baabaUjaI ]sakI trf sao paMca $pe donao lagao qao.

Baa[- ko janma ko dao maah baad hI raKI pD,I qaI. bahnaaoM ka ]%saah doKto hI banata qaa. baD,o manaaoyaaoga sao TIko kI qaalaI sajaa[- qaI. manapsaMd raKI AaOr imaza[- KrIdI qaI. Annap`aSana na haonao sao Baa[- kao imaza[- tao nahIM iKlaa pa[- qaI‚ pr raKI baD,o ]%saah sao baaMQaI qaI. Baa[- ko nanho haqa paMva raiKyaaoM maoM DUba gayao qao. raiKyaaM ]sao cauBanao lagaI qaIM AaOr vah raonao lagaa qaa. vah haqa pOr calaa calaa kr raKI inakala na lao‚ [sa Baya sao saMKI nao raKI tinak ksa kr baaMQa dI qaI. Apnao lallaa ka Édna sauna kr AmmaaM rsaao[- sao daOD,I daOD,I Aa[- qaIM AaOr raiKyaaM ]tar kr foMk dI qaIM.

" dao maah ko baccao pr [tnaa baaoJa laad idyaa tuma laaogaaoM naoÆ raiKyaaM gaD, rhI hOM baocaaro kao AaOr yao…yao raKI [tnaI ksa kr iksanao baaMQaIÆ"
" saMKI nao AmmaaM." baD,I bahna nao batayaa.
tD,ak sao ek caaMTa saMKI kI knapTI pr pD,a qaa‚
" BaaD, maoM gayaa tora %yaaOhar‚ lallaa ko haqa maoM inaSaana pD, gayaa."

AmmaaM nao saMKI kI raKI taoD, maraoD, kr ek trf foMk dI qaI. bahut saaoca ivacaar kr cayana kI ga[- ApnaI savaao-%kRYT raKI kI dud-Saa pr ]sao jaaor kI Élaa[- Aa ga[- qaI. baabaUjaI nao vah raKI ]za[-.

" lao mauJao baaMQa do. kha qaa na‚ Baa[- ABaI CaoTa hO. ]sako ilayao [tnaI baD,I raKI na lao‚ pr tU maanao tba na. roSama ko Qaagao kI paT vaalaI raKI lao laotI tao AcCa haota."

vah baabaUjaI ko haqa maoM raKI baaMQa ]nako malamala ko kuto- maoM mauMh Cupa baD,I dor tk isasaktI rhI.

Baa[- qaaoD,a baD,a huAa tao qaalaI maoM sajao maaodk phlao mauMh maoM Bar laota‚ raKI baad maoM baMQavaata. AmmaaM ]sako [sa iËyaaklaap pr vaarI nyaarI hao jaatI. maMhgaa[- baZ,I‚ Baa[- iSaSau sao ikSaaor huAa‚ pr ]na bahnaaoM ka paMca Épyaa nahIM baZ,a. Baa[- AkD,ta.

" paMca $pyao maoM raKI baaMQanaI hao tao baaMQaao varnaa fUTao yahaM sao. maOM raKI baMQavaanao ko ilayao marta nahIM. paMca raiKyaaM haqa maoM laTka kr inaklaao tao yaar daost hMsato hOM ik paMca sahaodraAaoM ko byaah krto krto tao tora BaT\za baOz jaaegaa." AmmaaM Apnao lallaa kI AdaAaoM pr mau> kNz sao hMsatIM.
" doKa‚ ABaI sao [sao icanta hO tuma laaogaaoM ko byaah kI. ABaI tao lallaa kmaata Qamaata nahIM hO‚ paMca $pyao lao laao. jaba kmaaegaa tba raKI pr bahut dogaa "
" zoMgaa dUMgaa. yao laaoga raKI snaoh ko ilayao baaMQatI hOM yaa $pe eoMznao ko ilayaoÆ " Ammaa ko snaoh kI C~ Cayaa maoM plata baZ,ta lallaa eosaa hI AisaYT hao gayaa qaa.

Baa[- ka vyavahar bahnaaoM sao kBaI AcCa nahIM rha‚ ifr BaI raKI ko pva- maoM na jaanao kaOnasaa AakYa-Na qaa ik [sa %yaaOhar maoM mana pulak sao Bar jaata. daonaaoM ivavaaiht bahnaoM ek maah phlao sao ilaK BaojatIM " AmmaaM‚ raKI pr baulaanaa na BaUlanaa." daonaaoM jaIijayaaM raKI‚ imaza[-‚ naairyala‚ Baa[- ko SaISa pr rKnao ko ilayao saundr saa $maala AaOr jaanao @yaa @yaa laatIM. maQyarai~ tk paMcaaoM bahnaoM haqaaoM maoM maoMhdI ko baUTo rcaatIM. daonaaoM jaIijayaaoM kao AmmaaM Aba saaD,I donao lagaI qaIM. khtIM —

' baoiTyaaoM‚ laao‚ bahut kImatI tao nahIM hOM pr laolaao. jaba tumhara Baa[- baD,a AadmaI banaogaa‚ tba raKI pr bahut baiZ,yaa saaD,I dogaa."
saMKI hMsatI‚ " Baa[- jaba dogaa‚ tba dogaa. AmmaaM‚ ABaI tao tuma hmaoM hmaarI rkma laaOTa dao. hma laaoga Aba baTue Apnao pasa rKoMgao."
" haЂ AmmaaM‚ khaM ga[- hmaarI [tnao saalaaoM kI rkma AaOr vaao rMgaibarMgao baTueÆ " jaIijayaaM hMsatI.

AmmaaM ka caohra ivavaNa- hao jaata. ]nako lallaa nao ek ek krko saaro baTue KalaI kr idyao qao AaOr AmmaaM doK kr BaI Anajaana banaI rhIM qaIM. saMBavatÁ [sa p`tIxaa maoM ik ek idna Baa[- baD,a AadmaI banaogaa AaOr saUd samaot sabakI rkma laaOTa dogaa.

Baa[- sacamauca baD,a AadmaI bana gayaa qaa. pZ,nao ilaKnao maoM ]saka mana kBaI nahIM lagaa. baabaUjaI kuC khto tao AmmaaM Zala bana kr KD,I hao jaatIM. Baa[- baurI saMgat maoM pD,ta gayaa. kalaoja maoM phuMca kr ]sakI CuTBaOyyaO naotaAaoM sao ima~ta hao gayaI. saMixaPt maoM khoM tao vah svayaM BaI CuTBaOyyaa naota bana cauka qaa. naotaAaoM ko ilayao BaID, jauTata‚ vyavasqaa doKta‚ jaola Barao Aandaolana maoM Baaga lao jaola BaI calaa jaata. ApnaI [nhIM ivaSaoYataAaoM ko calato ivaQaanasaBaa ka iTkT pa gayaa AaOr BaarI mataoM sao ivajayaI huAa.

Aba tao baabaUjaI BaI ivaQaayak pu~ ko AvagauNaaoM kao ica<a nahIM Qarto qao. Baa[- ka Baagya eosaa p`bala ik Aba laaoksaBaa ka caunaava laD, rha hO‚ ijasamaoM saMKI ka ksbaa hO.

Baa[- kao ivaQaayakI imalanao ko baad Aa[- raKI pr saBaI bahnaoM baD,I lalak sao ga[- qaIM raKI baaMQanao. baD,o AadmaI ko str ko Anau$p hI raKI lao ga[-M qaIM‚ baD,a AadmaI Apnao Aavaasa pr nahIM imalaa qaa. ivaQaanasaBaa ka sa~ cala rha qaa‚ AtÁ vah Baaopala maoM qaa. bahnaaoM ko saaqa saMKI BaI htaSa laaOT ga[- qaI. pta nahIM‚ Baa[- kI klaa[- pr raKI na baaMQa panao sao yaa baD,o AadmaI kI BaoMT sao vaMicat rh jaanao sao.

AgalaI raKI tk Baa[- ka byaah hao cauka qaa. BaaBaI bahut baD,o Gar sao Aa[- qaI. iksaI kOibanaoT maM~I kI pu~I. saBaI bahnaoM [sa baar dao raiKyaaM lao ga[-M‚ Baa[- ko saaqa BaaBaI kao BaI tao raKI baaMQanaI haogaI. Baa[- ko Aayaaitt kOmaro sao faoTao ]trvaaeMgaI raKI baaMQato hue. pr BaaBaI raKI manaanao Apnao iptRgaRh calaI ga[- qaI‚ pICo pICo saubah kI Flaa[-T sao Baa[- BaI. ]sako maM~I sasaur nao AavaSyak cacaa- ko ilayao baulaa ilayaa qaa. raKI ko sajao qaala mauMh icaZ,ato rh gayao qao.

Anaayaasa bacapna kI raKI bahut yaad Aanao lagaI qaI. Baa[- saala Bar Qamakata qaa‚ " tuma laaogaaoM sao raKI nahIM baMQavaa}Mgaa‚ pOsaa tao ek na dUMgaa."
bahnaoM laD,tIM‚ " kOsao nahIM dogaaÆ baabaUjaI doMgao. ABaI torI kmaa[- nahIM Kato hOM jaao QaaOMsa jamaa rha hO." paMca $pe ko ilayao eosaa yauw haota qaa‚ jaOsao SaahI Kjaanaa hao.

AgalaI raKI pr Baa[- BaaBaI daonaaoM imalao qao. Baa[- nao rai~Baaoja pr p~karaoM kao baulaa rKa qaa. vah p~karaoM sao sada maQaur sambanQa banaa kr calata qaa. [sa baar baaik bahnaoM tao nahIM Aa[- qaIM‚ pr vah najadIk haonao kI vajah sao calaI ga[- qaI. Baa[- kao idnaBar is~yaaM AaOr xao~ ko ba`a*maNa laaoga raKI baaMQanao Aa phuMcaI. vah dao xaNa AvakaSa inakala kr BaItr Aayaa hI qaa ik ba`*ma kumaairyaaM saaqa maoM faoTaoga`afr laa[-M qaIM baD,I dor tk faoTao ]trto rho. ifr Pa~kar Aanao lagao qao. ibayar ka daOr AarmBa hao gayaa qaa.

BaItr BaaBaI kI BaRkuiT tnaI qaI‚ ' [nako p~karaoM ko maaro [sa baar raKI pr maayako nahIM jaa pa[-. maora [klaaOta Baa[- p`tIxaa kr rha haogaa. ]sakI klaa[- Aaja saUnaI pD,I haogaI. ]sakI tao maOM ek hI bahna hUÐ AaOr yahaM [nako Baaoja kI vyavasqaa maoM lagaI hUÐ. phlao batayaa haota tao iksaI sao raKI hI Baoja dotI.'
saMKI baaola pD,I qaI‚ ' sauKda tumhara Baa[- dUr hO‚ tuma [sailayao raKI nahIM baaMQa pa rhI AaOr maora Baa[- tao inakT haoto hue BaI maorI phuMca sao dUr hao gayaa hO. baD,a AadmaI bana gayaa hO. [tnaa baD,a ik mauJasao rakI tk baMQavaanao ka AvakaSa nahIM hO ]sao. '
sauKda nao nayana troro‚ ' jaIjaI‚ tumakao basa ApnaI pD,I hO. idna Bar tao saaMsa nahIM lao payao baocaaro. Aba xao~Iya laaogaaoM‚ samaqa-kaoM‚ p~karaoM kao naaraja, krto BaI tao nahIM banata na. tuma tao ApnaI hao‚ ifr BaI Baa[- kI ivavaSata nahIM samaJatI. doKnaa‚ rat baarh sao phlao fusa-t pa jaayaoM tao.' khkr sauKda nao AalamaarI maoM rKI gaD\DI maoM sao saaO ka naaoT inakalaa.
' maOM Sagauna ko pOsao idyao dotI hUЂ pta nahIM vao kba fusa-t paeMgao.' [saIilayao DTI qaI na Aba tk‚ tao laao AaOr dfa hao jaaAao.

sauKda ko nao~aoM kI BaaYaa pZ,nao maoM nahIM caUkI qaI saMKI.raKI vahIM CaoD, pit ko saaqa pICo ko War sao laaOT ga[- qaI. sadr War sao tao p~karaoM kI AavaajaahI lagaI qaI. vahaM sao inakla vah Apnao inamna Aaiqa-k str ka iZMZaora pIT ivaQaayak Baa[- kI p`itYza kma nahIM haonao donaa caahtI qaI. raKI ka sambanQa tao Baa[- bahna ko sambanQa kao dRZ, krta hO AaOr vah ]sa sambanQa kao ivaYaa@t banaaegaIÆ nahIM…kdaip nahIM. ya%na sao raoka gayaa baaMQa Gar phuMcato hI fUT gayaa qaa. pSau icaik%saalaya maoM kmpa]NDr ko pd pr pdsqa pit tIrqa nao GauD,ka qaa‚

' baaMQa Aa[- raKIÆ iksaI nao Éknao tk kao nahIM kha. Aro‚ tumasao tao tumharI bahnaoM A@lamand hOM. maana Apmaana samaJatI hOM. tuma vahI gaMvaar kI gaMvaar. vah baD,a AadmaI bana gayaa hO‚ ]sao hma jaOsao inaQa-na sao sambanQa rKto lajjaa AatI hO‚ kba samaJaaogaI tumaÆ '

saMKI ka SaISa glaaina sao kmar tk Jauk gayaa qaa. tba sao vah BaI Anya bahnaaoM kI trh raKI paosT krnao lagaI hO. ek dao baar ek saaO ek $pe ka manaIAa^D-r Aayaa‚ ifr vah BaI band hao gayaa. ifr BaI saMKI raKI Baojanaa na BaUlatI. klpnaa krtI Baa[- nao ]sakI raKI klaa[- pr AvaSya baaMQa laI haogaI. nanhoM haqaaoM maoM paMca raiKyaaM baaMQao p`laaoBaI jaIBa maoM dao maaodk zUMsao‚ maaqao pr fOla gayao hasyaaspd AakRit banaato Axat raolaI vaalao Baa[- ka iSaSau $p yaad Aata‚ duKI haotI. baD,o AadmaI pta nahIM kOsao BaUla jaato hOM snaoh ko [na kccao saUtaoM kao AaOr Aba vahI baD,a AadmaI bahna sao raKI baMQavaanao Aa rha hOÑ vah BaI caunaava jaOsao vyast maahaOla maoM Ñ Baa[- kI klaa[- pr vaYaao-MM baad raKI baaMQanao ko raomaaMca maoM vah DUba ]tra rhI qaI‚ tBaI tIrqa pSau icaik%saalaya sao laaOTa. vah baD,o ]%saah sao batanao lagaI‚

' Baa[- Aa rha hO‚ raKI baMQavaanao. maOM na khtI qaI ik iktnaa BaI baD,a AadmaI bana jaayao hma bahnaaoM kao nahIM BaUla sakta. maMi~yaaoM ko pasa samaya nahIM haota hO tao baocaara @yaa kroÆ'
' kuC na kro‚ basa maoro Gar na Aae. Aaja tk pUCa nahIM‚ Aba @yaa krnao Aa rha hOÆ ' tIrqa kI BaRkuTI tna ga[- .
' BaUla jaaAao saba. Aba tao Aa hI rha hO‚ maM~I hO‚ ]sako saaqa BaID, BaaD, haogaI. sabako saamanao kuC na khnao laga jaanaa varnaa laaoga khoMgao‚ ' baD,o AadmaI sao kOsaa vyavahar ikyaa jaata hO‚ hmaoM maalaUma nahIM hO. AaOr ifr Apnao dInaa nao [saI vaYa- baIº eº ikyaa hO‚ Baa[- sao khMUgaI khIM lagavaa dogaa.'
' mauJao ]sasao kao[- Ahsaana nahIM laonaa.' tIrqa ka raoYa jaata hI na qaa.
' gaussaa qaUkao BaI. bahut kama hO. ikranaa‚ saaga BaajaI‚ fla fUla laanaa haogaa. ]sakI psand ka Kanaa banaa}MgaI. baocaara raoja, daOro pr rhta hO. pta nahIM @yaa Kata haogaaÆ sauKda kao tao samaaja saovaa‚ ikTI paTI-‚ @laba sao fusa-t nahIM hO.'
' zIk hO‚ zIk hO. AiQak pxa na laao ]saka. caupcaap bataAao @yaa laanaa hOÆ' kh kr kuPpa banaa tIrqa saaOda saulauf lao Aayaa qaa.

Aagao pZoM

Top

  

मुखपृष्ठ  |  कहानी कविता | कार्टून कार्यशाला कैशोर्य चित्र-लेख |  दृष्टिकोण नृत्य निबन्ध देस-परदेस परिवार | बच्चों की दुनिया भक्ति-काल |  धर्म रसोई लेखक व्यक्तित्व व्यंग्य विविधा |  संस्मरण | सृजन साहित्य कोष |
प्रतिक्रिया पढ़ें! |                         प्रतिक्रिया लिखें!

Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2015– All Rights Reserved. A Boloji.com Website
Privacy Policy | Disclaimer
Contact : manishakuls@gmail.com