मुखपृष्ठ  |  कहानीकविता | कार्टून कार्यशालाकैशोर्यचित्र-लेख |  दृष्टिकोणनृत्यनिबन्धदेस-परदेसपरिवार | फीचर | बच्चों की दुनियाभक्ति-काल धर्मरसोईलेखकव्यक्तित्वव्यंग्यविविधा |  संस्मरण | सृजन स्वास्थ्य | साहित्य कोष |

 

 Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!

 Click & Connect : Prepaid International Calling Cards 

 
चैनल्स  

मुख पृष्ठ
कहानी
कविता
कार्यशाला
कैशोर्य
चित्र-लेख
दृष्टिकोण
नृत्य
निबन्ध
देस-परदेस
परिवार
फीचर
बच्चों की दुनिया
भक्ति-काल धर्म
रसोई
लेखक
व्यक्तित्व
व्यंग्य
विविध
संस्मरण
सृजन
स्वास्
थ्य
साहित्य कोष
 

   

 

 

 

QaOya-

]sa idna pUiNa-maa qaI. saaiva ko pit kao yamaraja Acaanak lao gayao. stbQa duiKt saaiva ]nako pICo pICo cala dI. calatI rhI‚ bahut dUr inakla jaanao pr yama nao pICo mauD,kr doKa. ]nhoM naMgao pOr lagaBaga daOD,tI saI calatI saaiva idKI.

 • saaiva tuma saaqa @yaaoM cala rhI hao Ć yah rasta bahut kizana va duga-ma hO.

 • nahIM‚ kao[- baat nahIM yama‚ maOM tao jaIvana Bar eosao rastaoM pr calaI hUĐ. AByast hUĐ. yah kao[- kizna nahIM.

 • Saayad saca khtI hao saaiva. Par maOM pUCta hUĐ — tumanao eosaa pit @yaaoM caunaa‚ ijasako pasa kMkala maa~ SarIr qaa.

 • maOM gauNaaoM ko Aagao SarIr kao mah%va nahIM idyaa p`Bau.

 • Par Aba tma jaa @yaaoM maoro pICo Aa rhI haoĆ jaanatI nahIM ik jaao ek baar maoro saaqa Aa jaata hO ifr laaOT nahIM sakta. ifr tumanao ijana gauNaaoM kao caunaa qaa‚ vao saba tao yahIM CUT gayao hOM‚ maOM tao SarIr maa~ lao jaa rha hUĐ.

 • jaanatI hUĐ.

 • maOM [sa doh kao vaapsa nahIM lao jaanaa caahtI ijasao tuma lao jaa rho hao. [sako p`aNa tao mauJaI maoM samaayao hue hOM.

 • tumharo vaa@ya ka rhsya maOM nahIM samaJaa. maOM jaanata hUĐ tumhoM yah vyai@t bahut ip`ya qaa.

 • yamaraja maOM tumhara yaa maR%yau ka kao[- inayama nahIM taoD,naa caahtI. na hI kao[- vardana caahtI hUĐ.

 • @yaaoMĆ

 • vardana pakr maOM inaiYËya nahIM haonaa caahtI.

 • ifr maoro pICo yaaina maR%yau ko pICo Aanao ka karNaĆ

 • maOM kovala Apnao QaOya- kI prIxaa lao rhI hUĐ. ik @yaa Aba tk BaI‚ Aaja kI AaOrt nao Akolao jaInaa saIKa yaa nahIMĆ

]ima- kRYNa
isatmbar 14‚ 2002

BaartIya samaaja ivaSaoYaaMk 
BaartIya samaaja ko sandBa- maoM – sampadkIya
[smat Aapa kI khainayaaĐ AaOr BaartIya mauislama samaaja – manaIYaa kulaEaoYz 
ek ivad`aohI svarÁ tsalaImaa nasarIna kI kivataeM – saaih%ya kaoYa
khanaI
Aaifsar – jayanandna 
knyaa hI dhoja hO – manaIYaa kulaEaoYz 
kbaUtrI – hrdSa-na sahgala 
Kala ko BaItr ka saca – jayaa jaadvaanaI
iKD,ikyaaĐ – ivakoSa inaJaavana 
QaOya- – ]ima- kRYNa 
baaĐQaao na naava [sa zaĐva‚ banQau Ń – ]ima-laa iSarIYa
raKI – sauYamaa maunaInd` 
irSto – Aasqaa
vaIraMganaa – manaIYaa kulaEaoYz
Sahr maoM Plaoga – ivaSvamaaohna itvaarI‚ pUva- eAr vaa[-sa maaSa-la
Saor ko ipMjaD,o maoM – naIlama kulaEaoYz 
i~yaacair~ – AMkuSa maaOnaI 
saMsmarNa laoK  
bahu$ipyaa – manaIYaa kulaEaoYz 
ihndI samaaja pr maisa-yaa
fja,la [maama maillak
vyaMgya
Qama- – naIlama kulaEaoYz 
kivata
Aaja kI Sakuntlaa
Da^ş ranaU mauKjaI-
[sa pla
manaIYaa kulaEaoYz
ek iklakarI AQaUrI saI – Da^ Ajaya kumaar jaOna
kama baa[- kI laD,kI – Da^ Ajaya kumaar jaOna 
iksaI AaOr trIko sao – jayaa jaadvaanaI
caumbana – jayaa jaadvaanaI 
jaIvana ko samaanaantr jaIvana – manaIYaa kulaEaoYz
jaugalabandI – rit sa@saonaa   
naTraja – SaOlaond` caaOhana 
basaMt vaacaala – SaOlaond` caaOhana 
baItraga – rajaoSa jaOna
saat saaO maIla dUr sao ek patI CaoTI bahna kao – saMjaya kumaar gauPt  
hmaara samaaja – rajaond` kRYNa

Top

  

मुखपृष्ठ  |  कहानी कविता | कार्टून कार्यशाला कैशोर्य चित्र-लेख |  दृष्टिकोण नृत्य निबन्ध देस-परदेस परिवार | बच्चों की दुनिया भक्ति-काल |  धर्म रसोई लेखक व्यक्तित्व व्यंग्य विविधा |  संस्मरण | सृजन साहित्य कोष |
प्रतिक्रिया पढ़ें! |                         प्रतिक्रिया लिखें!

Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2015– All Rights Reserved. A Boloji.com Website
Privacy Policy | Disclaimer
Contact : manishakuls@gmail.com