मुखपृष्ठ  |  कहानीकविता | कार्टून कार्यशालाकैशोर्यचित्र-लेख |  दृष्टिकोणनृत्यनिबन्धदेस-परदेसपरिवार | फीचर | बच्चों की दुनियाभक्ति-काल धर्मरसोईलेखकव्यक्तित्वव्यंग्यविविधा |  संस्मरण | सृजन स्वास्थ्य | साहित्य कोष |

 

 Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!

 Click & Connect : Prepaid International Calling Cards 

 
चैनल्स  

मुख पृष्ठ
कहानी
कविता
कार्यशाला
कैशोर्य
चित्र-लेख
दृष्टिकोण
नृत्य
निबन्ध
देस-परदेस
परिवार
फीचर
बच्चों की दुनिया
भक्ति-काल धर्म
रसोई
लेखक
व्यक्तित्व
व्यंग्य
विविध
संस्मरण
सृजन
स्वास्
थ्य
साहित्य कोष
 

   

 

 

 

osaat saaO maIla dUr sao
ek patI CaoTI bahna kao


`raoto qao bahnaaoM ko ilayao ipta
jaba AatI qaI icaT\zI bahnaaoM ko byaah kI
nahIM psand AayaI laD,kI
vaapsa Baoja rho hOM faoTao
raoto qao ipta

syaah nama AaMKaoM sao Tpkto qao
]jalao }YNa AaMsaU faoTuAaoM pr
ijanamaoM ibaiTyaa ko BaivaYya ka
QauMQalaayaa caohra doKto
kaosato qao nasaIba kao ipta

ipta sanna rh jaato qao
k[- baar igarIM ibajailayaaM ]nakI
psailayaaoM pr

maOM saunaata qaa prIxaa ka pirNaama
AaOr cayana na haonao kI Kbar
PaqarIlao caohro pr saUyaao-dyaI mauskana ilayao
ZaZsa baMQaato qao ipta
kBaI inaYfla nahIM haota kma-

k[- baar maOM nao ]nhoM
naIMd maoM ApnaI KaT ko pasa
KD,o haokr raoto doKa
raoto qao ipta hma Baa[yaaoM ko ilayao
AaOr kaosato qao nasaIba kao
" baaZ,ih pUt ipta ko Qamaa- "
jabaik hma jaanato qao AaOr jaanato qao ipta BaI
[sa khavat maoM iCpI KaoT kao

vaao tao samaya eosaa qaa
AaOr qaI prIxaa kI GaD,I
saUrja inaklaa
hma saba Baa[- bahnaaoM ka saUrja
AMQaoro ko kuhasaaoM kao caIrta huAa
AMQaoro ko kuhasaaoM sao saUrja inaklaa

CaoTI bahna‚ Gabaranaa mat idna ifroMgao
PaoaMCtI rhnaa ipta kI AaMKaoM ko AaMsaU
]na fUla vaalao ÉmaalaaoM sao
jaao tumanao kBaI maoro ilayao banaae qao
maaM ka #yaala rKnaa samaya samaya pr
dotI rhnaa dvaa[-
yahaĐ saat Aaz saaO maIla dUr sao
maOM AaOr @yaa ilaK sakta hUĐ
pZ,a[- jaarI rKnaa
ZaMZ,sa baMQaanaa ipta kao maorI Aaor sao
AaOr yaad rKnaa ek idna inaklaogaa saUrja
[nhIM kalao kuhasaaoM kao caIr kr

Aagao @yaa ilaKUMĆ saba zIk hO
[sa p~ kao ilaKto ilaKto nama hao caukI hOM AaMKoM
Aaja vaapsa Aa ga[- vao kivataeM
jaao maOM nao majalaUmaaoM kI rhnaumaa[- maoM ilaKI qaIM
sampadk ko ]sa Kod p~ maoM
idK gayaa mauJao ipta ka AaMsauAaoM Bara caohra

ijasao vao hmasao tumasao iCpato qao
AaOr ijasao maOM nao AaOr maaM nao
Cup kr doKa qaa k[- baar

ipta sao khnaa
maOM [-maanadarI AaOr saccaa[- ko rasto pr cala rha hUĐ
AaMKoM maUMdo ]nhIM kI trh.

saMjaya kumaar gauPt
isatmbar 18‚ 2002

BaartIya samaaja ivaSaoYaaMk 
BaartIya samaaja ko sandBa- maoM – sampadkIya
[smat Aapa kI khainayaaĐ AaOr BaartIya mauislama samaaja – manaIYaa kulaEaoYz 
ek ivad`aohI svarÁ tsalaImaa nasarIna kI kivataeM – saaih%ya kaoYa
khanaI
Aaifsar – jayanandna 
knyaa hI dhoja hO – manaIYaa kulaEaoYz 
kbaUtrI – hrdSa-na sahgala 
Kala ko BaItr ka saca – jayaa jaadvaanaI
iKD,ikyaaĐ – ivakoSa inaJaavana 
QaOya- – ]ima- kRYNa 
baaĐQaao na naava [sa zaĐva‚ banQau Ń – ]ima-laa iSarIYa
raKI – sauYamaa maunaInd` 
irSto – Aasqaa
vaIraMganaa – manaIYaa kulaEaoYz
Sahr maoM Plaoga – ivaSvamaaohna itvaarI‚ pUva- eAr vaa[-sa maaSa-la
Saor ko ipMjaD,o maoM – naIlama kulaEaoYz 
i~yaacair~ – AMkuSa maaOnaI 
saMsmarNa laoK  
bahu$ipyaa – manaIYaa kulaEaoYz 
ihndI samaaja pr maisa-yaa
fja,la [maama maillak
vyaMgya
Qama- – naIlama kulaEaoYz 
kivata
Aaja kI Sakuntlaa
Da^ş ranaU mauKjaI-
[sa pla
manaIYaa kulaEaoYz
ek iklakarI AQaUrI saI – Da^ Ajaya kumaar jaOna
kama baa[- kI laD,kI – Da^ Ajaya kumaar jaOna 
iksaI AaOr trIko sao – jayaa jaadvaanaI
caumbana – jayaa jaadvaanaI 
jaIvana ko samaanaantr jaIvana – manaIYaa kulaEaoYz
jaugalabandI – rit sa@saonaa   
naTraja – SaOlaond` caaOhana 
basaMt vaacaala – SaOlaond` caaOhana 
baItraga – rajaoSa jaOna
saat saaO maIla dUr sao ek patI CaoTI bahna kao – saMjaya kumaar gauPt  
hmaara samaaja – rajaond` kRYNa

Top

  

मुखपृष्ठ  |  कहानी कविता | कार्टून कार्यशाला कैशोर्य चित्र-लेख |  दृष्टिकोण नृत्य निबन्ध देस-परदेस परिवार | बच्चों की दुनिया भक्ति-काल |  धर्म रसोई लेखक व्यक्तित्व व्यंग्य विविधा |  संस्मरण | सृजन साहित्य कोष |
प्रतिक्रिया पढ़ें! |                         प्रतिक्रिया लिखें!

Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2015– All Rights Reserved. A Boloji.com Website
Privacy Policy | Disclaimer
Contact : manishakuls@gmail.com