मुखपृष्ठ  |  कहानीकविता | कार्टून कार्यशालाकैशोर्यचित्र-लेख |  दृष्टिकोणनृत्यनिबन्धदेस-परदेसपरिवार | फीचर | बच्चों की दुनियाभक्ति-काल धर्मरसोईलेखकव्यक्तित्वव्यंग्यविविधा |  संस्मरण | सृजन स्वास्थ्य | साहित्य कोष |

 

 Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!

 Click & Connect : Prepaid International Calling Cards 

 
चैनल्स  

मुख पृष्ठ
कहानी
कविता
कार्यशाला
कैशोर्य
चित्र-लेख
दृष्टिकोण
नृत्य
निबन्ध
देस-परदेस
परिवार
फीचर
बच्चों की दुनिया
भक्ति-काल धर्म
रसोई
लेखक
व्यक्तित्व
व्यंग्य
विविध
संस्मरण
सृजन
स्वास्
थ्य
साहित्य कोष
 

   

 

 

 

oek iklakarI AQaUrI saI

`mauJao ivaSvaasa ho¸ik maOM nao saunaI qaI
ek iklakarI
jaIvaMt KuSahala
jaOsao zhako ka CaoTa $p ¸
saubah kI ikrna saI‚ ]namau@t
ijasako p`sfuTna sao hI ¸
vaatavarNa guanjaayamaana hao jaayao¸
esaI iklakarI .
basa ek baat qaI jaao mauJao nahIM Baa[-
vah ]saka Ant ¸
jaao esaa lagaa qaa jaOsao ik¸
dbaa idyaa hao iksaI nao mauK kao AMitma pla¸
yaa ifr Jarnao pr baaMQa idyaa hao baaMQa¸
Acaanak iksaInao
yaa sarka laI hao vaapsa ¸
iksaInao BaUKo ko saamanao sao
rKkr‚ idKakr‚ praosakr
qaalaI .
zIk esaa
jaOsao¸
pdaonnait kI saUcaI pr laga jaayao raok ¸
saUcaI jaarI haonao ko baad ¸
yaa ifr GaaoYaNaa krko
raok ilayaa jaayao ‘irjalT’ ¸
iksaI p`qama Aayao Ca~ ka .
yaa ik maar idyaa hao Pa%qar
iksaI ]jaD\D baalak nao
SaaMt JaIla kI CatI pr .
yaa kr idyaa hao rw
iksaI AavaMiTt saUcaI kao
iksaI rajaa nao¸
iksaI na[ vyavasqaa ko AQaIna .
zIk vaOsaa¸ jaOsao iksaI maidralaya ko
kzaor vyavasqaapk nao
galat bahanao sao¸
CuD,a ilayaa hao iksaI Pyaasao ko haqa sao jaama
ek GaUMT iplaanao ko baad .
jaao BaI hao pr mauJao lagaa
ik hao ga[ hao ‘iklakarI’ kI h%yaa
saroAama.
Aba caaho saba kuC badla dao¸
yaa ifr¸ kr dao saba kuC jasa ko tsa AaOr
iktnaa BaI krao p`yaasa laoikna
nahIM inakla payaogaI puna: vaOsaI hI ¸
iklakarI¸
jaOsaI maOnao saunaI qaI .
AQaUrI saI .

Da^ Ajaya kumaar jaOna
isatmbar 20‚ 2002

BaartIya samaaja ivaSaoYaaMk 
BaartIya samaaja ko sandBa- maoM – sampadkIya
[smat Aapa kI khainayaaÐ AaOr BaartIya mauislama samaaja – manaIYaa kulaEaoYz 
ek ivad`aohI svarÁ tsalaImaa nasarIna kI kivataeM – saaih%ya kaoYa
khanaI
Aaifsar – jayanandna 
knyaa hI dhoja hO – manaIYaa kulaEaoYz 
kbaUtrI – hrdSa-na sahgala 
Kala ko BaItr ka saca – jayaa jaadvaanaI
iKD,ikyaaÐ – ivakoSa inaJaavana 
QaOya- – ]ima- kRYNa 
baaÐQaao na naava [sa zaÐva‚ banQau Ñ – ]ima-laa iSarIYa
raKI – sauYamaa maunaInd` 
irSto – Aasqaa
vaIraMganaa – manaIYaa kulaEaoYz
Sahr maoM Plaoga – ivaSvamaaohna itvaarI‚ pUva- eAr vaa[-sa maaSa-la
Saor ko ipMjaD,o maoM – naIlama kulaEaoYz 
i~yaacair~ – AMkuSa maaOnaI 
saMsmarNa laoK  
bahu$ipyaa – manaIYaa kulaEaoYz 
ihndI samaaja pr maisa-yaa
fja,la [maama maillak
vyaMgya
Qama- – naIlama kulaEaoYz 
kivata
Aaja kI Sakuntlaa
Da^º ranaU mauKjaI-
[sa pla
manaIYaa kulaEaoYz
ek iklakarI AQaUrI saI – Da^ Ajaya kumaar jaOna
kama baa[- kI laD,kI – Da^ Ajaya kumaar jaOna 
iksaI AaOr trIko sao – jayaa jaadvaanaI
caumbana – jayaa jaadvaanaI 
jaIvana ko samaanaantr jaIvana – manaIYaa kulaEaoYz
jaugalabandI – rit sa@saonaa   
naTraja – SaOlaond` caaOhana 
basaMt vaacaala – SaOlaond` caaOhana 
baItraga – rajaoSa jaOna
saat saaO maIla dUr sao ek patI CaoTI bahna kao – saMjaya kumaar gauPt  
hmaara samaaja – rajaond` kRYNa

Top

  

मुखपृष्ठ  |  कहानी कविता | कार्टून कार्यशाला कैशोर्य चित्र-लेख |  दृष्टिकोण नृत्य निबन्ध देस-परदेस परिवार | बच्चों की दुनिया भक्ति-काल |  धर्म रसोई लेखक व्यक्तित्व व्यंग्य विविधा |  संस्मरण | सृजन साहित्य कोष |
प्रतिक्रिया पढ़ें! |                         प्रतिक्रिया लिखें!

Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2015– All Rights Reserved. A Boloji.com Website
Privacy Policy | Disclaimer
Contact : manishakuls@gmail.com