मुखपृष्ठ  |  कहानीकविता | कार्टून कार्यशालाकैशोर्यचित्र-लेख |  दृष्टिकोणनृत्यनिबन्धदेस-परदेसपरिवार | फीचर | बच्चों की दुनियाभक्ति-काल धर्मरसोईलेखकव्यक्तित्वव्यंग्यविविधा |  संस्मरण | सृजन स्वास्थ्य | साहित्य कोष |

 

 Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!

 Click & Connect : Prepaid International Calling Cards 

 
चैनल्स  

मुख पृष्ठ
कहानी
कविता
कार्यशाला
कैशोर्य
चित्र-लेख
दृष्टिकोण
नृत्य
निबन्ध
देस-परदेस
परिवार
फीचर
बच्चों की दुनिया
भक्ति-काल धर्म
रसोई
लेखक
व्यक्तित्व
व्यंग्य
विविध
संस्मरण
सृजन
स्वास्
थ्य
साहित्य कोष
 

   

 

 

pva-taraohI

@yaa huAa yaid kao[-
caZ, cauka hO evarOsT iSaKr
caZ,ta hO iSaKr kao[-
@yaa saunanao ko ilayao yah
' jaIta hO ]sanao vah iSaKr'
@yaa jaIt saka hO kao[-
Aaja tk evarOsT iSaKrŅ

@yaa hr janma nayaa nahIM haota
janma toinja,Mga ka hao yaa
evarOsT kI bafI-laI p`acaIraoM ka
ifsalanaaoM ka yaa draraoM ka
]sa carma Avasqaa ka
jaba hr xaNa maR%yau kao svaIkartI
jaba hr xaNa maR%yau kao lalakartI
kNa kNa kaoiSakaeM
hr xaNa AaraohNa kao Aatur
evarOsT ka Admya iSaKr

@yaa ek ko caZ,nao ko baad
kao[- AaOr na caZ,o evarOsT iSaKr

@yaa nahIM hOM saBaI }Mcao iSaKr
evarOsT iSaKrŅ
caaho vao
29002 fuT }Mcao haoM
yaa 40001 fuT gahro
yaa maa~ ek kdma hao naIla Aama-sT/aMga ka‚

kao[- BaI phuMcaa nahIM hO evarOsT iSaKr
jaba tk ik Gaulakr bah nahIM gayaa psaInao saa AhMkar
AaOr Claknao nahIM lagaa Aanand sao maanasaraovar
saImaaAaoM sao par hO evarOsT iSaKr
imaT\TI jala AaOr vaayau kI saImaaAaoM ko par
vaayau ka SaUnya haonaa hO vah
hO Kulao AakaSa sao saaxaa%kar
evarOsT iSaKrŅ

par jaakr
imalata hO saRiYT ka iSaKr
AaOr imaT\TI kI mahk hao jaata hO evarOsT iSaKr
Pa`oma kI }Ynata sao ipGala kr
gaMgaa bana jaata hO evarOsT iSaKr
vaayau ka SaUnya haonaa hO vah
hO AakaSa sao saaxaa%kar
evarOsT iSaKrŅ

saca pUCao tao
Apnao Andr hI haota hO
evarOsT iSaKrŅ

– ivaSvamaaohna itvaarI‚ pUva- eyar vaa[-sa maaSa-la
janavarI 20‚ 2002  
 

Hindinest is a website for creative minds, who prefer to express their views to Hindi speaking masses of India.

             

 

मुखपृष्ठ  |  कहानी कविता | कार्टून कार्यशाला कैशोर्य चित्र-लेख |  दृष्टिकोण नृत्य निबन्ध देस-परदेस परिवार | बच्चों की दुनिया भक्ति-काल धर्म रसोई लेखक व्यक्तित्व व्यंग्य विविधा |  संस्मरण | सृजन साहित्य कोष |
प्रतिक्रिया पढ़ें! |                         प्रतिक्रिया लिखें!

HomeBoloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2015 All Rights Reserved. A Boloji.com Website
Privacy Policy | Disclaimer
Contact : manishakuls@gmail.com