Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

  

 


Aasqaa

idllaI maoM janma AaOr Aba gaujarat maoM sqaayaI .
iSaxaa : rsaayana iva&ana maoM ema esa saI
p`mauK $icayaaM : laoKna‚ saaih%ya‚ saMgaIt‚ icat`klaa‚ p`kRit‚ pya-Tna.
saMgaIt maoM ivaSaard ikyaa hOM. AaOr icat`klaa maoM Kasakr vaaTrklar AaOr Aa^[-la po[MT .
kaya-xaot` : [MTrnaoT saaoFTvaoyar ko vyavasaaya maoM.

Aasqaa kI inaija vaobasaa[-T : Aasqaalaya
 

 

 

  

 

Aba ko eosaI idvaalaI Aayao   
]saka hI naama   
"Kud kao ZUĐZtI AaOrt…Ń"  
Za[- AaKr  
nayaa saala  
p`oma  
mana ko Baava   
mana : pagala pMCI  
rMgaaoM kI ]D,ana 
irSto  
laGau kivataeM  
Saama  
ha[kU   
xaiNaka  

   

 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com