Matrimonials | Phone Cards   

 Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#a pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 

maSa$maÁ paOiYTkta ka K,ja,anaa

baTna maSa$ma ivadoSaI maUla kI kvak ³fMgaI´ jaait kI vanaspit hO. [sa AMQaoro AaOr namaI vaalao sqaanaaoM maoM ]gaayaa jaata hO. maSa$ma ]gaanao vaalaI T/o maoM BaUsaa‚ gaaobar‚ AaTa yaa ba`oD Ëmbasa Dala kr baTna maSa$ma ko baIjanaumaa spaoroinjayama Dala kr Aap BaI Apnao gaOraja‚ baosamaonT ko iksaI kaonao maoM ]gaa sakto hOM. baTna maSa$ma maaca- sao A@TUbar mahInao tk ]gaayaa jaa sakta hO. pr maOM yahaÐ Aapkao maSa$ma ]gaanaa nahIM‚ maSa$ma ko svaaidYT va paOiYTk ]pyaaogaaoM ko baaro maoM batanao jaa rhI hUÐ.

phlao maSa$ma kao paoYak nahIM samaJaa jaata qaa‚ jabaik yao p`aoTIna‚ Kinaja‚ ivaTaimansa ko BarpUr s~aot haoto hOM. saaqa hI pacak BaI. maSa$ma ko maaOsama maoM jabaik [sakI pOdavaar carma saImaa pr haotI hO tba [sakI maaÐga ApoxaakRt kma haotI hO tao Aitir@t maSa$ma kao ivaiBanna ]pyau@t KaV saMrxaNa ivaiQayaaoM sao saurixat rKnaa AavaSyak hao jaata hO. parmpirk ivaiQayaaoM sao QaUp maoM sauKakr‚ maSaInaaoM Wara sauKakr‚ SaItla inaja-laIkrNa kr sTIipMga Gaaola maoM iBagaaokr yaa Anya AaQauinak ivaiQayaaoM sao [sao saMrixat ikyaa jaata hO. maSa$ma ko svaaidYT ]pyaaogaaoM ko ilayao maOM kuC BaartIya vyaMjana ivaiQayaaÐ yahaÐ bata rhI hUÐ. ijasasao Aap Apnao pirvaar kao svasqa BaI AaOr KuSa BaI rK saktI hOM.

maSa$ma pulaava 
saamaga`IÁ 
puranaa baasamatI caavala 500 ga`ama‚ maSa$ma 200 ga`ama‚ 2 baD,o Pyaaja, kTo hue‚ 2 baD,o TmaaTr kTo hue‚ 10–12 danao kalaI imaca-‚ 6–7 laaoMga‚ 4 p<ao tojap<aa‚ 2 baD,I [laayacaI ipsaa jaIra‚ ipsaI Adrk‚ ek caaya ka cammaca namak‚ [tnaI hI laala imaca-‚ garma masaalaa svaadanausaar‚ 4 saiva-Mga spUna irfa[-ND Aa^yala‚ tlao hue kajaU . 
ivaiQa 
caavala kao dao saiva-Mga spUna irfa[-ND Aa^yala maoM gaulaabaI BaUnakr‚ panaI Dalakr ek knaI rhnao tk pkaeM. kD,ahI maoM baaik dao saiva-Mga spUna irfa[-ND Aa^yala garma krko Pyaaja, DalaoM‚ ifr saabaut garma masaalaa DalaoM. Pyaaja, jaba gaulaabaI hao jaae tao ]samaoM TmaaTr‚ Adrk‚ jaIra tqaa Anya masaalao Dalakr tola CUTnao tk QaImaI AaÐca maoM BaUnaoM. [samaoM AaQaa kTaorI panaI Dalakr kTo hue maSa$ma Dala pkaeM. PaanaI saUK jaanao pr maSa$ma ko [sa tOyaar saalana kao ek knaI kma pko caavalaaoM maoM AcCI trh imalaaeM. Aba tlao kajaU Dala kr [sa imaEaNa kao dma pr pkaeM. taik maSa$ma masaalaa caavalaaoM maoM AcCI trh rca– basa jaae.

maSa$ma pkaOD,a 
saamaga`I
maSa$ma 200 ga`ama‚ baosana 200 ga`ama‚ namak-imaca- svaadanausaar‚ hra Qainayaa baarIk kTa.
ivaiQa 
maSa$ma ko Dnzla kaT kr ]nhoM AcCI p`kar panaI sao saaf krlaoM. hlka maulaayama haonao tk Baap doM. baosana maoM namak–imaca- Dala kr panaI ko saaqa foMT laoM‚ Qainayaa Dala kr maSa$ma AaQao kaT kr baosana maoM lapoT kr hlkI AaÐca pr hlka BaUra haonao tk tlaoM. garma-garma TmaaTr saa^sa ko saaqa praosaoM.

maSa$ma–maTr ko svaaidYT samaaosao ³ Aaz samaaosaaoM ko ilayao´
saamaga`I
maSa$ma 200 ga`ama‚ hrI maTr ko danao 150 ga`ama‚ maOda 250 ga`ama‚ saUjaI 25 ga`ama‚ namak–imaca-–KTa[- svaadanausaar‚ kTa hra Qainayaa va hrI imaca‚ tola tlanao ko ilayao.
ivaiQa
tajao maSa$ma Qaaokr kaT laoM. maTr va maSa$ma kao hlka saa ]baala kr panaI pUrI trh inakala dIijae. ek kD,ahI maoM qaaoD,a saa tola Dalakr gama- kr jaIra–hIMga ka tD,ka dokr ]baalao hue maTr va maSa$ma kao Ía[- kr laIijayao‚ saaqa hI namak‚ imaca- va KTa[- Dala doM. ]pr sao kTa hra Qainayaa va hrI imaca- Dala kr ]tar laoM. yah samaaosaaoM ko Andr Barnao vaalaa imaEaNa tOyaar hO.

Aba maOdo maoM qaaoD,I saUjaI‚ namak va tola Dalakr panaI ko saaqa sa#t gaUMqa laoM. qaaoD,I dor [sao kpD,o sao Zka CaoD, doM. [sako baad maOdo kI ptlaI–ptlaI baD,I pUiryaaÐ baola kr‚ baIca maoM sao dao barabar ihssaaoM maoM kaT laoM. p`%yaok ihssao maoM baIca maoM masaalaa Bar kr samaaosao ka Aakar dokr ]sako Kulao iknaaro saIla kr doM. Aba QaImaI AaÐca pr [nhoM tola maoM tlaoM. jaba saunahro–BaUro hao jaaeM tao inakala kr‚ hro Qainayao yaa [malaI kI caTnaI ko saaqa AitiqayaaoM kao iKlaaeM.

maSa$ma ka tola vaalaa Acaar
saamaga`I 
³1 iklaao Acaar ko ilayao´ maSa$ma kTo hue 1 iklaao‚ jaIra 15 ga`ama‚ maoqaI danao 15 ga`ama‚ Qainayaa saUKa 30 ga`ama‚ hldI ipsaI 10 ga`ama‚ sarsaaoM ipsaI 20 ga`ama‚ 20 maQyama Aakar kI hrI imaca-‚ safod isarka 300 imalaI yaa DoZ, kp‚ namak 30 ga`ama‚ itla ka tola 500 imalaIº .
ivaiQa 
Qaaokr QaUp idKae maSa$ma kao 150 imalaI itla ko tola maoM namak Dala kr sTIla ko Bagaaonao maoM hlkI AaÐca pr 20–30 imanaT pka kr ek trf rK dIijayao. ek kD,ahI maoM jaIra‚ maoqaI‚ sarsaaoM Qainayaa‚ hldI pa]Dr ko saaqa imalaakr Acaar ka masaalaa tOyaar kIijayao. Aba hrI imaca- kao lambaa[- maoM kaT kr caIr laIijayao AaOr [nhoM 300 imalaI tola maoM hlka Ía[- kr laIijayao. Aba [samaoM pka maSa$ma‚ tOyaar masaalaa AcCI trh imalaa laoM. Ant maoM safod isarka Dala kr saara Acaar ]baala laoM. ]baala Aanao pr AaÐca sao ]tar kr garma–garma Acaar ko bat-na maoM BaroM AaOr SaoYa bacaa tola gama- kr zNDa haonao pr bat-na maoM DalaoM. [tnaa ik Acaar tola maoM DUba jaae. ifr Z@kna ksa kr band kr dIijayao.

naaoTÁ [sa Acaar maoM maUMgaflaI yaa sarsaaoM ka tola nahIM Dalanaa caaihyao @yaaoMik maUMgaflaI yaa sarsaaoM ko tola sao maSa$ma Apnaa Flaovar Kao doto hOM.

Aba Aap ivadoSaI maSa$ma kI dosaI ivaiQayaaoM sao vyaMjana banaa sabakao caikt kr doM.   
   

saImaa isanha
isatmbar 30‚ 2001

 
 mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2005– All Rights Reserved
Contact : manisha@hindinest.com