Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!


caOnalsa

mau#ya pRYz 
khanaI  
kivata na[- 
  kivata saUcaI 
kaya-Saalaa 
kOSaaoya-  
ica~–laoK 
dRiYTkaoNa 
naR%ya  
inabanQa  
dosa–prdosa 
pirvaar 
baccaaoM kI duinayaa  
Bai@t–kala Qama- 
rsaao[-  
laoKk 
vyai>%va  
vyaMgya  
ivaivaQaa  
saMsmarNa 
saRjana 
saaih%ya kaoYa 
 

 

 


]ima-laa iSarIYa

janma Á 19 Ap`ola 1959
rcanaakma-Á Aba tk ivaiBanna p~ pi~kaAaoM maoM Anaok khainayaaM p`kaiSat evaM AakaSavaaNaI sao p`saairt. ]dU-‚ AMga`ojaI‚ gaujaratI tqaa baMglaa maoM kuC khainayaaoM ko Anauvaad.
Pa`kaiSat pustkoÁ
khanaI saMga`h
– vao kaOna qao
– mauAavaja,a
– sahmaa huAa kla
– koMcaulaI
– Sahr maoM AkolaI laD,kI
– rMgamaMca
sampaidt khanaI saMklana
– QaUp kI syaahI
– KuSbaU
– saRjanayaa~a
samp`aiPtÁ – vaYa- 1999 ka samar smaRit saaih%ya purskar 'Sahr maoM AkolaI laD,kI' khanaI saMga`h pr
– krvaT klaa pirYad\ Wara r%na BaartI purskar
– AiBanava klaa pirYad\ Wara Sabd iSalpI sammaana
– vaYa- 2000 ka kaSaI baa[- maohta purskar
samp`itÁ SaasakIya maharanaI laxmaIbaa[- svaSaasaI mahaivaValaya‚ Baaopala maoM sahaº p`aQyaaipka
  

 

khanaI  
caIK  
tUfana  
baaÐQaao na naava [sa zaÐva‚ banQau Ñ  
rMgamaMca  
samaundr 
JaUlaaGar

 

mau#apRYz . khanaI . kivata . kaya-Saalaa . kOSaaoya- . dRiYTkaoNa . naR%ya . inabanQa . dosa–prdosa
pirvaar. bacapna . Bai@t–kala Qama- . rsaao[- . laoKk . vyai>%va. vyaMgya . ivaivaQaa . saMsmarNa . saRjana . saaih%ya kaoYa 

Home | IndiaNest | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com – All Rights Reserved

Contact : manisha@hindinest.com