मुखपृष्ठ  |  कहानीकविता | कार्टून कार्यशालाकैशोर्यचित्र-लेख |  दृष्टिकोणनृत्यनिबन्धदेस-परदेसपरिवार | फीचर | बच्चों की दुनियाभक्ति-काल धर्मरसोईलेखकव्यक्तित्वव्यंग्यविविधा |  संस्मरण | सृजन स्वास्थ्य | साहित्य कोष |

 

 Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact | Share this Page!

 Click & Connect : Prepaid International Calling Cards 

 
चैनल्स  

मुख पृष्ठ
कहानी
कविता
कार्यशाला
कैशोर्य
चित्र-लेख
दृष्टिकोण
नृत्य
निबन्ध
देस-परदेस
परिवार
फीचर
बच्चों की दुनिया
भक्ति-काल धर्म
रसोई
लेखक
व्यक्तित्व
व्यंग्य
विविध
संस्मरण
सृजन
स्वास्
थ्य
साहित्य कोष
 

   

 

 

 

Qama-

]sa ]ccaaiQakarI ko pasa saba kuC qaa‚ kar sao laokr [lao@T/ainak laa[-Tr tk. ifr BaI ek baocaOnaI qaI ik imaTnao ka naama nahIM laotI qaI. lagata qaa yah caIja, AaOr KrId laoM tao Saayad Aa%maa kao SaaMit phuMcao … laoikna SaaMit ifr iksaI caIja, kI AaoT maoM jaa iCptI. baad maoM ]nhoM samaJa Aayaa ik ]nakI Aa%maa kao AaQyaa%ma kI tlaaSa hO.

saUToD baUToD tna ilayao‚ vyaakula mana ilayao ]nhaoMnao ]na p`isaw gauÉ jaI ko vaatanaukUilat AaEama ko kmaro maoM p`vaoSa ikyaa. gauÉ Qyaanamagna qao‚ qaaoD,I hI dor maoM ]nhaoMnao AaMKoM KaolaIM. [nhaoMnao ApnaI vyaqaa baKana krnaa SauÉ kI.

gauÉ nao ]pdoSa donaa SauÉ ikyaa‚

" baccaa tU Apnao saba bauro kama CaoD, do³ijasamaoM saura AaOr sauMdrI BaI Saaimala qao´ pap mat kr‚ JaUz mat baaola‚ iksaI kao sata mat."
" gauÉjaI‚ saba maMjaUr hO."
" Aba kao[- AaOr SaMka."
]nhaoMnao kuC ihcaikcaato hue kha‚ " na||hIM."
" baccaa. Sama- mat kr. gauÉ sao @yaa iCpanaaÑ "
" baat yah hO‚" ]nhaoMnao sakucaato hue khnaa SauÉ ikyaa‚ " maora ivaBaaga eosaa hO ik dUsarI AamadnaI ka raoknaa bahut mauiSkla hO. na laao tao }pr sao naIcao tk saba naaraja,. Aajakla naaOkrI tk kao Ktra hao jaata hO. maOM baD,o saMkT maoM hUÐ p`BaaoÑ kao[- ]paya bata[yao."

gauÉjaIoM nao AaMKoM baMd kIM paMca imanaT baad Kaola kr baaolao‚

" eosaa krnaa baccaaÑ
]sa kmaa[- ka kuC p`itSat hmaaro AaEama maoM dana kr idyaa krnaa.
toro saba pap naYT hao jaayaoMgao."

khkr gauÉ Dnalap ko Aasana pr AaMK maUMd ifr Qyaana magna hao gayao.

naIlama kulaEaoYz
isatmbar 16‚ 2002

BaartIya samaaja ivaSaoYaaMk 
BaartIya samaaja ko sandBa- maoM – sampadkIya
[smat Aapa kI khainayaaÐ AaOr BaartIya mauislama samaaja – manaIYaa kulaEaoYz 
ek ivad`aohI svarÁ tsalaImaa nasarIna kI kivataeM – saaih%ya kaoYa
khanaI
Aaifsar – jayanandna 
knyaa hI dhoja hO – manaIYaa kulaEaoYz 
kbaUtrI – hrdSa-na sahgala 
Kala ko BaItr ka saca – jayaa jaadvaanaI
iKD,ikyaaÐ – ivakoSa inaJaavana 
QaOya- – ]ima- kRYNa 
baaÐQaao na naava [sa zaÐva‚ banQau Ñ – ]ima-laa iSarIYa
raKI – sauYamaa maunaInd` 
irSto – Aasqaa
vaIraMganaa – manaIYaa kulaEaoYz
Sahr maoM Plaoga – ivaSvamaaohna itvaarI‚ pUva- eAr vaa[-sa maaSa-la
Saor ko ipMjaD,o maoM – naIlama kulaEaoYz 
i~yaacair~ – AMkuSa maaOnaI 
saMsmarNa laoK  
bahu$ipyaa – manaIYaa kulaEaoYz 
ihndI samaaja pr maisa-yaa
fja,la [maama maillak
vyaMgya
Qama- – naIlama kulaEaoYz 
kivata
Aaja kI Sakuntlaa
Da^º ranaU mauKjaI-
[sa pla
manaIYaa kulaEaoYz
ek iklakarI AQaUrI saI – Da^ Ajaya kumaar jaOna
kama baa[- kI laD,kI – Da^ Ajaya kumaar jaOna 
iksaI AaOr trIko sao – jayaa jaadvaanaI
caumbana – jayaa jaadvaanaI 
jaIvana ko samaanaantr jaIvana – manaIYaa kulaEaoYz
jaugalabandI – rit sa@saonaa   
naTraja – SaOlaond` caaOhana 
basaMt vaacaala – SaOlaond` caaOhana 
baItraga – rajaoSa jaOna
saat saaO maIla dUr sao ek patI CaoTI bahna kao – saMjaya kumaar gauPt  
hmaara samaaja – rajaond` kRYNa

Top

  

मुखपृष्ठ  |  कहानी कविता | कार्टून कार्यशाला कैशोर्य चित्र-लेख |  दृष्टिकोण नृत्य निबन्ध देस-परदेस परिवार | बच्चों की दुनिया भक्ति-काल |  धर्म रसोई लेखक व्यक्तित्व व्यंग्य विविधा |  संस्मरण | सृजन साहित्य कोष |
प्रतिक्रिया पढ़ें! |                         प्रतिक्रिया लिखें!

Home | Boloji | Kabir | Writers | Contribute | Search | Fonts | FeedbackContact

(c) HindiNest.com 1999-2015– All Rights Reserved. A Boloji.com Website
Privacy Policy | Disclaimer
Contact : manishakuls@gmail.com